Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Търг месец декември
15.11.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
О Б Я В А
 
На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл.35, ал.1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера:№ 1535/26.09.2019 г.; № 583/27.04.2017 г. и Решение № 1889/07.09.2018 г. по адм.д. № 2457/2017 год. на Административен съд -Пловдив; № 1536/26.09.2019 г. и 1537/26.09.2019 г.


О Б Я В Я В А М :
 

І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. Павилион-книжарница с полезна площ 6,9 кв.м., находяща се на първи етаж в сградата на ОУ „Кирил и Методий“, УПИ І-училище, кв. 18, с. Ведраре, за срок от 10 години, месечен наем 18.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 54.00 лв.

ІІ. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. УПИ VІ-общ. обсл., кв. 9 по УП на гр. Клисура, с площ 292 кв.м., първоначална тръжна цена 5 700.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 57.00 лв., депозит за участие в търга в размер  570.00 лв.
  2. УПИ ІІ-общ, с площ 550 кв.м, кв. 65 по ЗРП на гр. Баня, първоначална тръжна цена
    6 110 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 61.10 лв., депозит за участие в търга в размер на 611.00 лв.
  3. УПИ ІІ-общ, с площ 500 кв.м, кв. 67 по ЗРП на гр. Баня, първоначална тръжна цена
    5 550 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 55.50 лв., депозит за участие в търга в размер на 555.00 лв.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за  всички общински имоти от настоящата обява.

Търгът ще се проведе на 17.12.2019 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 06.12.2019 г. до 12.12.2019 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 12.12.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга –до 15.00 часа на 13.12.2019 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN: BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово. 

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 10.01.2020 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 03.01.2020 г. до 06.01.2020 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 15.00 часа на 09.01.2020 г.

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00