Потърсете в сайта

Съобщение

Дата на публикуване: 21.10.2014 06:30

Уведомяваме обществеността, че в Общинска администрация Карлово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение, от Мирослав Христов Христов от гр.Карлово, ул.”Дельо Георгиев” №21 за изграждане на “Жилищна сграда” в УПИ ХІ-504.21,кв.28 по устройствения план и КККР на гр.Карлово, община Карлово.