Потърсете в сайта

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОС

Дата на публикуване: 15.07.2013 12:33

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КАРЛОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ Д-Р ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

 

ОТНОСНО: Приемане на  Наредбата  за  изменение   на   Наредбата за реда на

                     придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост  

                     на  Община Карлово

 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

      В Наредбата по чл.8 от ЗОС, приета с Решение №836 на Общински съвет–Карлово, взето с протокол № 40 от 24.06.2010 година, изменена и допълнение с Решение № 100, взето с протокол № 8 от 23.12.2012 г., изменена и допълнена с Решение №799, взето с протокол № 21 от 28.02.2013 г. на Общински съвет–Карлово, в чл. 80, ал. 3 депозитът за участие в търг или конкурс за отдаване под наем на общински имот е не по-малък от 10 % върху стойността на дължимия наем за срока на наемане. При срок на наемане 10 години този депозит представлява   около 6-10 месечни наема, в зависимост от достигнатата на търга наемна цена, което е причина голяма част от кандидат-наематели да не участват в търга или конкурса.

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОС, Общински съвет приема изменение на Наредбата по чл.8 от ЗОС, приета с Решение №836 на Общински съвет–Карлово, взето с протокол № 40 от 24.06.2010 година, изменена и допълнение с Решение № 100 взето с протокол № 8 от 23.12.2012 г., изменена и допълнена с Решение №799, взето с протокол № 21 от 28.02.2013 г. от заседание на Общински съвет–Карлово, както следва:

Чл.80 ал.3/изм./ Определеният депозит по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-малък от 10% върху началната тръжна или конкурсна цена при разпореждане с общински имот, а при отдаване под наем – не по-малък от трикратно определената от оценител, начална месечна наемна цена. Върху депозита не се дължи лихва.

 

 

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

Кмет на Община Карлово

 

Съгласували:

инж. Стефан Стефанов

Секретар на Община Карлово

инж. Матьо Писачев

Н-к отдел УТ и ОС

Юрист:

Адв. Станко Маринов

Изготвил:

Людмила Гюрова

Гл.експерт отдел УТиОС