Потърсете в сайта

Проект № BG06RDNP001-7.004-0020-C04, „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“. Проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 14.06.2022 15:43

Галерия