Потърсете в сайта

Проект BG05FMOP001-5.001-0026-C07 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 -топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19", финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Дата на публикуване: 28.04.2022 14:14


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
BG05FMOP001-5.001  "3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19"

 

            Община Карлово изпълнява Договор № BG05FMOP001-5.001-0026-C07 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
             Настоящият проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово” е на обща стойност 348 335,35 лв. Проектът осигурява топъл обяд на 400 потребители, които ежедневно получават супа, основно ястие, хляб и десерт, опаковани в съдове за еднократна употреба. Проектът стартира на 11.01.2021 г. и е с продължителност до 30.06.2022 г.
Основните целеви група по проекта, в съответствие с целите на операцията са:
  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
В рамките на проекта ще се реализират следните основни дейности:
  1. Определяне на целевите групи;
  2. Приготвяне на топъл обяд;
  3. Предоставяне на топъл обяд;
  4. Реализиране на съпътстващи мерки. 
По проекта се оказват и съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за ползване на административни услуги при нужда, предоставяне на актуална информация във връзка с разпространението на COVID-19, информация относно управление на семейния бюджет, здравословното хранене и др.
Проектът „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово” е част от социалната политика, която Община Карлово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Целта на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Карлово, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от COVID-19.
Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.


 

Галерия