Потърсете в сайта

Публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Карлово по проект: „Реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащо пространство на „Вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви“

Дата на публикуване: 21.04.2022 15:16


ПОКАНА
 
Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов
 
кани жителите на общината, представители на бизнеса,
НПО и цялата общественост на 04.05.2022 год. от 17:30 часа в
сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“

НА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Карлово по проект: „Реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащо пространство на „Вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви“

 

 

        На 04.05.2022 г. от 17:30 ч. в зала „Васил Караиванов“, в сградата на Общинска администрация – Карлово ще се проведе обществено обсъждане във връзка с намерението на Община Карлово да поеме дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализиране на инвестиционен проект „Реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащо пространство на „Вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви“.

Проектът е част от програмата за реализация на Зоната с публични функции с висока обществена значимост, определена като зона за въздействие под номер I в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Освен това проекта е част от Културната инфраструктура от Инвестиционната програма на Община Карлово, финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., чрез Приоритетна ос 1.

  1. Размер на кредита – 532 000 лв.
  2. Срок на усвояване – 24 месеца от датата на договора за финансиране.
  3. Срок на погасяване – 132 месеца – 131 равни месечни погасителни вноски и една изравнителна по главница, след изтичане на гратисния период.
  4. Обезпечения:
  • пореден залог върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи.
  • Финансово обезпечение, учредено по редна на Закона за договорите за финансово обезпечение върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Карлово, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

Пълните текстове на технико-икономическата обосновка на проекта и социално-икономическия анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта са публикувани на интернет страницата на Община Карлово – www.karlovo.bg

Становища и предложения по проекта могат да се изпращат на e-mail: proektikarlovo@gmail.com

Технико-икономическа обосновка и социално - икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта

 

Галерия
Наименование Брой тегления
Технико-икономическа обосновка и социално - икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта 28 Изтегли документ с име "Технико-икономическа обосновка и социално - икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта"