Потърсете в сайта

Предоставяне на социални услуги в Център за работа с деца на улицата гр. Карлово

Дата на публикуване: 06.01.2022 10:10


Предоставянето на социални услуги в Център за работа с деца на улицата гр. Карлово

 

Към Община Карлово е разкрит Център за работа с деца на улицата в гр. Карлово с адрес: гр. Карлово, ул. „Еделвайс“ № 33 с капацитет до 15 деца, на възраст от 3 до 18 години.

Основната цел на услугата в Център за работа с деца на улицата е да осигури закрила и защита на децата на улицата чрез извеждането им от уличната среда, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Пребиваването в ЦРДУ цели още:

 • Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическото и душевно развитие на всяко дете;
 • Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;
 • Предотвратяване на социалната изолация на децата от улицата;
 • Превенция на противообществените и криминални прояви на децата на улицата;
 • Защита на децата на улицата от всякакави форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик;
 • Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства;
 • Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

 

Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Те могат да бъдат деца, които:

 • Пребивават на улуцата епизодично или за различни периоди. Сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които прекарват деня си на улицата, въвлечени са в различни най- тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом.
 • Живеят и работят на улицата- самостоятелно и/или в неформални групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за „улучен начин на живот“.

 Ползватели на ЦРДУ могат да бъдат деца на улицата, които:

 • Са избягали от дома си или специализирана институция, в която са били настанени;
 • Са необхванати от образователната система или отпаднали от нея деца в предучилищна или училищна възраст;
 • Скитат, упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;
 • Са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно унизително отношение или наказание в или извън семейството му:
 • Употребяват инхаланти и/или други упойващи вещества.

 

Допълнителна информация на телефон 0893334662

Галерия