Потърсете в сайта

Конкурс за заемане на длъжността: Директор на Общинска библиотека „д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово

Дата на публикуване: 18.08.2021 14:11

 
ОБЩИНА КАРЛОВО

 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и
Заповед № РД – 615/10.08.2021 г. на Кмета на Община Карлово
 
 
ОБЯВЯВАМ:
 

   Конкурс за заемане на длъжността: Директор на Общинска библиотека „д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово

   І. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 34, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:
 • Образование – висше, образователно - квалификационна степен „магистър” или „бакалавър“;
 • Професионално направление – „Обществени комуникации и информационни науки“
 • Професионален опит – 3 години в библиотека;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;
 • Компютърна грамотност.
 1. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
 • Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
 • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово;
 • Да познават и прилагат нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;
 • Способност да прилагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

    ІІ. Характер на работата:

 1. Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинска библиотека     „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово.
 2. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.
 3. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.
 4. Участие в проекти.

     ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на Концепция за дейността и развитието на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“- гр. Карлово, за период от четири години, подробно разработена за първата от тях;
 2. Събеседване.

    ІV. Необходими документи:

 1. Заявление за участие – по образец;
 2. Професионална автобиография;
 3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността (копие);
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (копие);
 5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;
 6. Документ за самоличност се представя при подаване на документите за проверка.
 7. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност);
 8. Други документи, удостоверяващи наличието на специфични изисквания;
 9. Концепция за развитието и дейността на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“- гр. Карлово.

Изисквания към концепцията:

Концепцията по раздел ІV, т.9 се предоставя в 5 екземпляра, подписани от кандидата, в запечатани и ненадписани пликове, в обем до  10 /десет/ страници и съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на библиотеката; основни проблеми на функционирането и;
 • тенденции и възможности за развитието на библиотеката, като културен институт и мястото и сред сродните културни институти;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;
 • планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването;популяризиране на библиотечните концепции и културното наследство на града и региона;
 • етапи на реализация на концепцията.

Концепция за дейността и развитието на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“- гр. Карлово да обхваща период от четири години, като е подробно разработена за първата от тях.

 ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Срокът за подаване на документите е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на сайта на община Карлово  - www.karlovo.bg. Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Карлово – гише №1, ул. „Петко Събев“ № 1, Информационен център, всеки работен ден  от 08:30 до 12:15 и от 13:00 до 17:00 часа.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Всички списъци и други съобщения, свързани с конкурсната процедура, да се поставят на информационното табло в Обшинска администрация – Карлово и да се публикуват на Интернет страницата на Община Карлово.

 
     КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

     д-р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Наименование Брой тегления
заявление за участие в конкурс.docx 1 Изтегли документ с име "заявление за участие в конкурс.docx"