Потърсете в сайта

Проект за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охроанителна зона (СОЗ) около речно водохващане на река Дамлъ дере

Дата на публикуване: 19.05.2021 11:57
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
На основание чл. 39 ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
 
УВЕДОМЯВА:

 

         Засегнатото население за Проект за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охроанителна зона (СОЗ) около речно водохващане на река Дамлъ дере, в землището на с. Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив за питейно-битово водоснабдяване на град Сопот и населените места  в община Саопот и „ВМЗ“ Сопот, гр. Сопот.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение на следните адреси:

БДИБР-Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 3, стая 37;

Община Карлово на адрес : гр. Карлово, ул. „Петка Събев“ № 1, отдел ЕУО и ПР за периода от 25.05.2021 г. до 25.06.2021 г.

Писмени становища и мнения се приемат до25.06.2021 година включително на следните адреси:

БДИБР-Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 3, стая 37 ;

Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. „Петка Събев“ № 1.