Потърсете в сайта

Конкурс за заемане на длъжност - Младши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“" и Младши експерт в отдел "Финансово - стопански дейности" - ОБНОВЕНА

Конкурс за заемане на длъжност - Младши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“" и Младши експерт в отдел "Финансово - стопански дейности"

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

    

Дата на публикуване: 25.09.2020 г.


 

Списък

на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ към дирекция „Специализирана администрация“ в Община Карлово
 
                 
 1. Николина Ечкова Маринова
 2. Мирослав Пенчев Куладжиев
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за практически изпит и интервю на 22.10.2020 г. в 10:00 часа в заседателната зала на ІІІ - ти етаж в сградата на Община  Карлово.Дата на публикуване 12.10.2020


 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност
Младши експерт в отдел „Финансово-стопански дейности“ към Обща администрация


1. Катрин Сашкова Андреева
2. Драгомир Христов Боев
3. Анелия Николаева Божилова
4. Весела Николаева Лалова
5. Евгения Драганова Неновска
6. Росица Лазарова Христова
7. Иванка Георгиева Глушкова
8. Ганчо Христов Бачкаров
9. Мирослава Вълкова Костова
10. Таня Огнянова Налбантова
11. Надежда Петрова Неделева
12. Иван Цветанов Костурски
13. Магдалена Стоянова Стоянова


Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за практически изпит и интервю
на 23.10.2020 г. от 10:00 часа в зала „Васил Караиванов“ в сградата на Община
Карлово. 

 

Дата на публикуване 12.10.2020


Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса Младши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ към дирекция „Специализирана администрация“

 

1.Практически изпит

Кандидатите полагат практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността.

Продължителност на практическия изпит е 60 минути, които започват да текат от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия.

Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "4", при максимална оценка „5“.

Крайният резултат/оценка от практическия изпит се умножава с коефициент на тежест 4 при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.

 

2.Интервю:

Комисията формулира въпросите, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.

Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Общият резултат от интервюто се определя като сбор от оценките на членовете на конкурсната комисия по всяка от компетентностите. Комисията определя 130 точки като минимален общ резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, при максимална оценка от интервюто от 175 точки.

Крайният резултат/оценка от интервюто се умножава с коефициент на тежест 5 при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на практическия изпит и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.

Дата на публикуване 20.10.2020


 

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Финансово-стопански дейности“

 

1.Практически изпит

Кандидатите полагат практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността.

Продължителност на практическия изпит е 60 минути, които започват да текат от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия.

Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко „4“, при максимална оценка „5“.

Крайният резултат/оценка от практическия изпит се умножава с коефициент на тежест 4 при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.

 

2.Интервю:

Комисията формулира въпросите, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.

Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

 

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Общият резултат от интервюто се определя като сбор от оценките на членовете на конкурсната комисия по всяка от компетентностите. Комисията определя 130 точки като минимален общ резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, при максимална оценка от интервюто от 175 точки.

Крайният резултат/оценка от интервюто се умножава с коефициент на тежест 5 при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на практическия изпит и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.

 

Дата на публикуване 20.10.2020


                ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжност Младши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл.33, т.4

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Класиране

 

Николина Ечкова Маринова

 

4,60

 

4

 

170

 

5

 

868,40

 

I място

 

Мирослав Пенчев Куладжиев

 

 

4,00

 

4

 

139

 

5

 

711

 

II място

 

* Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на практическия изпит и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.

 

 

Председател на конкурсната комисия

Заместник-кмет:_______П_________

                               Николай Цветков

Дата на публикуване 28.10.2020
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжност Младши експерт в отдел „Финансово-стопански дейности“ към дирекция „Обща администрация“

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл.33, т.4

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Класиране

Ганчо Христов Бачкаров

4.2

4

165

5

841.8

I място

Мирослава Вълкова Костова

4.2

4

160

5

816.8

II място

Иванка Георгиева Глушкова

4

4

130

5

666

III място

 

* Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на практическия изпит и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.

 

 

Председател на конкурсната комисия

Директор на дирекция:_______П_________

                                           Веселка Сотирова


 

 Дата на публикуване 28.10.2020

Времето в Карлово