Потърсете в сайта

Протест против: Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Карлово / приета с Решение № 173, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово