Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч
10.01.2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

На 17.01.2020 г. стартира новото данъчно облагане за 2020 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.


Вашите задължения можете да заплатите чрез:

Касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой, инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител.
Банков превод
Изипей парични преводи и платежни услуги
Онлайн плащане по Български пощи
8:15-12:15/ 13:00-17:00