Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Енергийна ефективност
Инструкции за енергийна ефективност
13.02.2015

На тази станица ще намерите инструкции за етапи:

I.Учредяване на Сдружение на собствениците

II.Регистрация на Сдружение на собствениците в Община Карлово

III.Подаване на Заявление за интерес и финансова подкрепа
Използвани съкращения:

Закон за управление на етажната собственост – ЗУЕС

Сдружение на собствениците - СС

I.Учредяване на Сдружение на собствениците:

Учредяването на СС се извършва по реда на раздел III от ЗАУС и преминава през следните стъпки:

 1. Свикване на Общо събрание за вземане на решение за създаване на Сдружение на собствениците:
  1. 1.Свикването на Общото събрание става чрез покана по образец (Приложение № 1). Поканата се подписва от лицата, които свикват Общото събрание и се поставя на видно и общодостъпно място на сградата не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на събранието. Срокът от 7 дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например: при покана поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието трябва да е проведено най-рано на 9-то число).

Когато част от жилищата в сградата са общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответния орган, на когото е предоставено управлението върху имота следва също да бъде уведомен.

В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.

В случай на повече от един вход поканата се поставя на всеки вход.

Прави се снимка на залепената покана. В случай на повече от един вход – се прави снимка на залепените покани на всеки вход.

 1. 2.За залепването на поканата се съставя протокол по образец (Приложение № 2). В случай на повече от един вход, протоколът от залепването на поканата се съставя за всеки вход.
 2. 3.Провеждане на Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците при следния дневен ред:
  1. 3.1.Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците и одобряване на текста на Споразумението за създаване на Сдружение на собствениците;
  2. 3.2.Определяне на наименование на Сдружението на собствениците;
  3. 3.3.Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор/контролен съвет
  4. 3.4.Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост).

В случай, че сградата се състои от блок-секции, СС може да се създаде отделно за всяка блок-секция.

Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 % идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията.

Сдружението се учредява за неопределен срок, съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС.

 

Сдружението, получило безвъзмездна финансова помощ по програмата, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените строително-монтажни работи (СМР) по програмата, но не по-рано от 5 години от приключването дейностите на сградата.

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината – Виж Етап 2

Образци на документи, отнасящи се към етапа на учредяване на сдружение на собствениците:

Приложение № 1 – Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)

Приложение № 2 – Протокол за залепване на поканата

Приложение № 3 – Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)

Приложение № 4 – Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Образец на Списък на собствениците, участващи в Сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС

 
 

Използвани съкращения:

Закон за управление на етажната собственост – ЗУЕС

Наредба № ЗД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - НСППРСССРЕС

 

II.Регистрация на Сдружение на собствениците в Община Карлово:

 1. В 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание Председателят на управителния съвет (управителя) внася в общинска администрация Карлово заявление по образец (Приложение № 2 от НСППРСССРЕС) за вписване на сдружението в публичен регистър (чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС). Към заявлението се прилагат следните документи (чл. 29, ал. 2 от ЗУЕС и чл. 3 от НСППРСССРЕС)
  1. 1.списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  2. 2.копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
  3. 3.копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
  4. 4.нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
 2. Преди вписване на регистъра на сдружение на собствениците кметът или общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спасени изискванията на ЗУЕС при учредяване на сдружението в 14-дневен срок от постъпване на заявлението (чл. 4 от НСППРСССРЕС)
 3. След извършване на проверката кметът на общината или оправомощено от него лице вписват /разпореждат вписване на/ сдружението в регистъра (чл. 5, ал. 1 от НСППРСССРЕС)
 4. Сдруженията на собствениците се вписват в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Общинската  администрация създава и поддържа публичен регистър и публикува на интернет страницата си данните (виж точката по-долу) и съответно промените в тях, в 14-дневен срок от вписването в регистъра (чл. 44, ал. 1 от ЗУЕС)
 5. В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство (чл. 44, ал. 3 от ЗУЕС)
 6. За регистрация и достъп до данни в регистъра не се събират такси (чл. 44, ал. 2 от ЗУЕС)
 7. Съгласно чл. 5, ал. 2 от НСППРСССРЕС за извършеното вписване в регистъра общинска администрация издава удостоверение по образец (Приложение № 3 от НСППРСССРЕС)
 8. След извършване на вписването в регистъра по ал. 1 кметът на общината или оправомощеното от него лице издава регистрационна карта (приложение № 4 от НСППРСССРЕС) на сдружението, която се съхранява на хартиен и електронен носител към досието на сдружението в съответната община.
 9. 9.Когато кметът на общината или оправомощеното от него лице установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на ЗУЕС, той дава предписания на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците да отстрани в 14-дневен срок непълнотите или неточностите. (чл. 6 от НСППРСССРЕС)
 10. 10.Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в срока по чл. 6, кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване. Отказът се връчва на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците незабавно след постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (чл. 7 от НСППРСССРЕС)
 11. 11.Отказът подлежи на оспорване пред административния съд по местонахождението на етажната собственост по реда на чл. 46 ЗУЕС. (чл. 8 от НСППРСССРЕС)
 12. В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението, Управителния съвет (управител) подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ. (чл. 34, ал. 2, т. 8 от ЗУЕС)
Използвани съкращения:

Закон за управление на етажната собственост – ЗУЕС

Сдружение на собствениците – СС

Заявление за интерес и финансова подкрепа – ЗИФП

Управителен съвет - УС

Общо събрание – ОС

 

              III.Подаване на Заявление за интерес и финансова подкрепа:

След получаване на БУЛСТАТ Сдружението на собствениците може да стартира етапа на подготовка и подаване на Заявление на интерес и финансова подкрепа:

 1. Свикване на Общо събрание на Сдружение на собствениците за вземане на решение за създаване на Сдружение на собствениците:
  1. 1.Свикването на Общото събрание на СС става чрез покана по образец (Приложение № 7). Поканата се подписва от Председателя на УС или лицата, които свекват общото събрание. Поканата се поставя на видно и общодостъпно място на сградата не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на събранието. Срокът от 7 дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например: при покана поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието трябва да е проведено най-рано на 9-то число).

Когато част от жилищата в сградата са общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответния орган, на когото е предоставено управлението върху имота следва също да бъде уведомен.

В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.

В случай на повече от един вход поканата се поставя на всеки вход.

Прави се снимка на залепената покана. В случай на повече от един вход – се прави снимка на залепените покани на всеки вход.

 1. 2.За залепването на поканата се съставя протокол по образец (Приложение № 8). Протоколът за залепяне на поканата се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ след промените в закона и за отмяна на разписките за връчване.

В случай на повече от един вход, протоколът от залепването на поканата се съставя за всеки вход.

 1. 3.Провеждане на Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците при следния дневен ред:
  1. 3.1.Вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата);
  2. 3.2.Вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяване на сградата и упълномощаване на Управителя/Председателя на УС да подаде ЗИФП;
  3. 3.3.Поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и ВИ) до всеки самостоятелен обект от етажната собственост. Решението се приема задължително с единодушие;
  4. 3.4.Даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност. Решението се приема задължително с единодушие;
  5. 3.5.Вземане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията на Програмата.
  6. 3.6.Определяне на лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да бъде упълномощено да представлява СС при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при приемането на изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително ремонтни работи и др. по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване.

Когато в СС не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец (Приложение № 12) от собствениците-нечленуващи в СС за съгласие по т. 1.3.4. и т. 1.3.5. от посочените по-горе.

 

 1. Решенията от Общото събрание на СС се оформя с протокол на ОС на СС (Приложение № 9). На събранието се избира протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения. Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението.

Когато в СС не членуват всички собственици на самостоятелни обекти решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

Поканата за проведеното общо събрание на собствениците се прилага впоследствие към ЗИФП като доказателствен материал за законосъобразността на проведеното събрание.

Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

В случаите, когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100 и се прилагат разпоредбите на ЗУЕС - чл. 17, ал. 4, 5 и 6, те се приравняват към 100: идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в процент.

Решение за разпределение на идеалните части от общите се взема в случаите, предвидени в ЗУЕС (чл. 17, ал. 4, 5 и 6) и се отразява в протокола по образец (приложение № 3), а именно:

- „Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата;

 - когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;

 - когато управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100“.

Когато разпределението на идеалните части се одобрява с решение на общото събрание, то следва да е гласувано с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата. 

 1. В протокола от Общото събрание на Сдружението на собствениците задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.

Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя. 

 1. Подаване на Заявление за интерес и финансова подкрепа (ЗИФП).
  1. ЗИФП (Приложение № 5) представлява декларация за заявен интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП се подписва от представляващия СС. В случай, че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, ЗИФП се подписва от представителите на всички сдружения в сградата.
  2. Заявлението на интерес и финансов подкрепа съдържа следните приложения:
   1. Справка за собствениците на самостоятелни обекти по образец (Приложение № 6) попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
   2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
   3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – (Приложение № 7) - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
   4. Снимка на поставената на видно място покана за провеждане на общо събрание на СС;
   5. Протокол за поставяне на поканата по образец (Приложение № 8) - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
   6. Протокол от общото събрание на СС по образец (Приложение № 9), съдържащ решения съгласно Методическите указания, посочени в т. 1.3. по-горе - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
   7. Покана за проведеното общо събрание на собствениците – заверено копие (ако е приложимо);
   8. Друго (описва се).
   9. ЗИФП се комплектуват и подават в общината до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ.

 

 

Образци на документи, отнасящи се към етапа подаване на заявление за интерес и финансова подкрепа

 

Приложение № 5 – Зявление за интерес и финансова подкрепа

Приложение № 6 – Справка за собствениците на самостоятелни обекти в сградата

Приложение № 7 -  Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение на собствениците

Приложение № 8 – Протокол за залепване на поканата

Приложение № 9 – Протокол за проведено общо събрание (ОС) на Сдружение на собствениците

Приложение № 12 – Декларация за съгласие (попълва се от собственик на обект, който не е член на Сдружението на собствениците)Използвани съкращения:

Закон за управление на етажната собственост – ЗУЕС

Наредба № ЗД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - НСППРСССРЕС

 

За повече информация:

Понеделник, сряда и петък 15:00-1800 информационен център в сградата на Община Карлово на гише 4 , или на телефон 0897/567-271 от 8:30 до 18:00 всеки работен ден