Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове

Търгове февруари 2020 г.
13.01.2020
  О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с  Решения на Общински съвет Карлово с номера: № 53/19.12.2019 г.; № 54/19.12.2019 г.; 52/19.12.2019 г. и 55/19.12.2019 г.   ОБЯВЯВАМ :   І. І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за: Построяване на гараж №7, с площ 21 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 36498.501.681 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ І-жил. стр. и гаражи, кв. 23 по ЗРП на гр. Карлово. Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на гараж № 7–...

Търг месец декември
15.11.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл.35, ал.1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера:№ 1535/26.09.2019 г.; № 583/27.04.2017 г. и Решение № 1889/07.09.2018 г. по адм.д. № 2457/2017 год. на Административен съд -Пловдив; № 1536/26.09.2019 г. и 1537/26.09.2019 г. О Б Я В Я В А М :  І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Павилион-книжарница с полезна площ 6,9 кв.м., находяща се на първи етаж в сградата на ОУ „Кирил и Методий“, УПИ І-училище, кв....

8:15-12:15/ 13:00-17:00