Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове

Търг месец декември
15.11.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл.35, ал.1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера:№ 1535/26.09.2019 г.; № 583/27.04.2017 г. и Решение № 1889/07.09.2018 г. по адм.д. № 2457/2017 год. на Административен съд -Пловдив; № 1536/26.09.2019 г. и 1537/26.09.2019 г. О Б Я В Я В А М :  І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Павилион-книжарница с полезна площ 6,9 кв.м., находяща се на първи етаж в сградата на ОУ „Кирил и Методий“, УПИ І-училище, кв....

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №059042, №004564, №004620, №011265, №046287, №000292, №045005,
16.10.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521 и 1522, взети с протокол №61 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.08.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №059042, с площ от 11,356 дка, местност “Аламанското” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, шеста категория...

Открива процедура по продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот №001003, №016019
17.09.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О            На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1475 и 1477, взети с протокол №59 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.06.2019 год. Открива процедура по продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №001003, с площ от 68,515 дка, местност “Бяла река”, по КВС на с.Горни Домлян, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставена нива, категория на земята при неполивни условия четвърта, при...

Търг месец септември
21.08.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О   ОБЯВА На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл.35, ал.1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: № 1470/27.06.2019 г.; № 1466/27.06.2019 г.; № 1467/27.06.2019 г.; 1494/25.07.2019 г.; № 1468/27.06.2019 г.;  1469/27.06.2019 г. и 1406/24.04.2019 г.   ОБЯВЯВАМ :   І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Помещение № 1- лекарски кабинет с полезна площ 12 кв. м. и помещение № 2 - чакалня, с полезна площ 12 кв. м., с обща полезна площ 24 кв. м., находящи се на първи етаж в сграда...

Откривам процедура по продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №021013, Имот №114037, .Имот №000702
21.08.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1474; и 1476, взети с протокол №59 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.06.2019 год. и с Решение № 1498, взето с протокол №60 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.07.2019 год. І. Откривам процедура по продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №021013, с площ от 2,612 дка, местност  “Арманлъка”, по КВС на с.Богдан,...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №091040, №001055
21.08.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1478 и 1479, взети с протокол №59 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.06.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №091040, с площ от 3,069 дка, местност “Новите лозя” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване посевна площ, осма категория при начална тръжна...