Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

Търг месец септември
21.08.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О   ОБЯВА На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл.35, ал.1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: № 1470/27.06.2019 г.; № 1466/27.06.2019 г.; № 1467/27.06.2019 г.; 1494/25.07.2019 г.; № 1468/27.06.2019 г.;  1469/27.06.2019 г. и 1406/24.04.2019 г.   ОБЯВЯВАМ :   І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Помещение № 1- лекарски кабинет с полезна площ 12 кв. м. и помещение № 2 - чакалня, с полезна площ 12 кв. м., с обща полезна площ 24 кв. м., находящи се на първи етаж в сграда...

Откривам процедура по продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №021013, Имот №114037, .Имот №000702
21.08.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1474; и 1476, взети с протокол №59 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.06.2019 год. и с Решение № 1498, взето с протокол №60 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.07.2019 год. І. Откривам процедура по продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №021013, с площ от 2,612 дка, местност  “Арманлъка”, по КВС на с.Богдан,...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №091040, №001055
21.08.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1478 и 1479, взети с протокол №59 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.06.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №091040, с площ от 3,069 дка, местност “Новите лозя” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване посевна площ, осма категория при начална тръжна...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №325026, №325027, №325033, №325035, №325040, №325050, №325053, №325057, №325062, №325073,
26.06.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447 и 1448, взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №325026, с площ от 38,018 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №076006, 36498.706.1527, 36498.706.1377
26.06.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във Решения с №№ 1436; 1435 и 1434 взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.   О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №076006, с площ от 1,019 дка, местност  “Дълбокия път”, по КВС на с.Соколица, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета категория при начална тръжна цена – 660,00...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №099141, №133096, №428017, №078067,
26.06.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1402 и 1403, взети с протокол №57 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.04.2019 год. и Решения № 1437 и 1438, взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №099141, с площ от 12,101 дка, местност...