Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №325026, №325027, №325033, №325035, №325040, №325050, №325053, №325057, №325062, №325073,
26.06.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447 и 1448, взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №325026, с площ от 38,018 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №076006, 36498.706.1527, 36498.706.1377
26.06.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във Решения с №№ 1436; 1435 и 1434 взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.   О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №076006, с площ от 1,019 дка, местност  “Дълбокия път”, по КВС на с.Соколица, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета категория при начална тръжна цена – 660,00...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №099141, №133096, №428017, №078067,
26.06.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1402 и 1403, взети с протокол №57 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.04.2019 год. и Решения № 1437 и 1438, взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.   О Б Я В Я В А: І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот №099141, с площ от 12,101 дка, местност...

„МЕДИКО–ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1- КАРЛОВО”ЕООД , в ликвидация гр.Карлово, ул.”Ген.Скобелев” 2
24.06.2019
„МЕДИКО–ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1- КАРЛОВО”ЕООД , в ликвидация гр.Карлово, ул.”Ген.Скобелев” 2 Р Е Ш Е Н И Е No.1 / 24.юни.2019 год. на ликвидатора за провеждане на търг за продажба на употребявани движими вещи, собственост на дружеството На основание чл.268 от ТЗ ,при спазване на условията на раздел II на Наредбата за реда и придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост и в изпълнение на Решение № 996 от 31.05.2018г. на Общински съвет – Карлово, Р Е Ш И Х : 1.Откривам процедура по продажба на употребявани ДМА( движими вещи), собственост на „Медико-техническа лаборатория 1 -Карлово”ЕООД - в ликвидация , чрез търг с тайно наддаване 2.Началните цени са определени...

Търг месец юли
24.06.2019
  О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О О Б Я В А             На основание: чл. 14, ал. 2, чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: №№1427/30.05.2019 г.; 1399/24.04.2019 г.; 1425/30.05.2019 г.; 1424/30.05.2019 г.; 1426/30.05.2019 г.; 1428/30.05.2019 г.; 1429/30.05.2019 г.;  1431/30.05.2019 г.; 1432/30.05.2019 г.; 1430/30.05.2019 г.;  и №1406/24.04.2019 г. ОБЯВЯВАМ : І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Помещение за стоматологична дейност №2, с полезна площ 21 кв.м., находящо се в сградата на Основно училище „Райно Попович” -гр. Карлово, построено в ПИ с ИД 36498.504.1174...

Търг м. Юни
10.05.2019
          О Б Щ И Н А  К А Р Л О В О     О Б Я В А На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: № 1399/24.04.2019 г.; 1363/28.03.2019 г.; №1397/24.04.2019 г.; №1401/24.04.2019 г. и №1406/24.04.2019 г. ОБЯВЯВА:   І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за: Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.504.1677 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ ІІІ-паркинги и гаражи, кв. 26 по ЗРП на гр. Карлово, както следва: 1.1. V-та група-3 бр. гаражни петна с номера 1, 3 и 4, със...