Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

Търг м. Юни
10.05.2019
          О Б Щ И Н А  К А Р Л О В О     О Б Я В А На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: № 1399/24.04.2019 г.; 1363/28.03.2019 г.; №1397/24.04.2019 г.; №1401/24.04.2019 г. и №1406/24.04.2019 г. ОБЯВЯВА:   І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за: Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.504.1677 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ ІІІ-паркинги и гаражи, кв. 26 по ЗРП на гр. Карлово, както следва: 1.1. V-та група-3 бр. гаражни петна с номера 1, 3 и 4, със...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ І-център за социални дейности., кв. 70 по ЗРП на гр. Калофер
03.05.2019
        О Б Щ И Н А  К А Р Л О В О        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и  Решение от Общински съвет Карлово № 1398/24.04.2019 г. ОБЯВЯВА   І. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: УПИ І-център за социални дейности., кв. 70 по ЗРП на гр. Калофер, с площ 8740 кв.м. , ведно с находящата се в него сграда с РЗП 4695 кв.м., първоначална тръжна цена 1 633 200 лв. без ДДС, в това число за сграда-1 555 200 лв.; за земя- 78 000 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 1 000 лв., депозит за участие в търга в размер 16 332.00 лв....

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №24241.377.95, Имот №24241.377.113, Имот №24241.377.128
24.04.2019
   О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения с №№ 1378; 1379 и 1380, взети с протокол №55 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 28.03.2019 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №24241.377.95, с площ от 0,555 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/,...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор 36498.15.5 и 36498.15.9, Имоти с номер №474012, №474027, №053001 и №053013
24.04.2019
  О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения №№ 1372; 1373; 1374; 1375; 1376 и 1377, взети с протокол №55 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 28.03.2019 год.   О Б Я В Я В А: І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот с идентификатор 36498.15.5, с площ от 3,693 дка, местност “Конлука” по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета...

Търгове май 2019 г.
01.04.2019
    О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О    На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл.35, ал.1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: № 1302/31.01.2019 г.; 1335/28.02.2019 г. и №1336/28.02.2019 г.   ОБЯВЯВА   І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Стоматолочиен кабинет №8, ведно със стерилизационна, с обща полезна площ 19,60 кв.м., находящи се в сграда, построена в урегулиран поземлен имот ХVІІІ – кметство, магазин и ресторант, кв. 4, с административен адрес: с. Горни Домлян, ул. „Девети септември” № 21, ет. 1, за срок от 10 години. Първоначална тръжна...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №40939.602.34, №40939.602.36, №36498.704.167, 36498.704.168, 36498.704.169
27.03.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения с №№ 1343; 1344; 1340; 1341 и 1342, взети с протокол №54 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 28.02.2019 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №40939.602.34, с площ от 0,269 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БЛАГОВА НИВА”, на землище с.Кърнаре, Община Карлово, по начин на трайно ползване...