Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти с идентификатор 36498.706.1544; 36498.706.1564; 36498.328.15; №24241.377.100; №24241.377.108
23.01.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О          На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения с №№ 1221; 122; 1223; 1224; 1225 и 1226 взети с протокол №50 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.11.2018 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1.Имот с идентификатор 36498.706.1544, с площ от 0,201 дка, местност  “Могилата”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива,...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на Имоти с №248003, №097011, №019177, №024214
23.01.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1228; 1229; 1230 и 1231, взети с протокол №50 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.11.2018 год.   О Б Я В Я В А: І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1 І.1.Имот №248003, с площ от 1,536 дка, местност “СЕЛИЩЕ” по КВС на гр.Клисура, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета категория при...

Търгове февруари 2019 г.
16.01.2019
О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О   О Б Я В Я В А                 На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: №1219/29.11.2018 г.; 1218/29.11.2018 г.; 1259/20.12.2018 г.; 1212/29.11.2018 г.; 1213/29.11.2018 г.; 1214/29.11.2018 г.; 1215/29.11.2018 г.; 1220/29.11.2018 г.; 1216/29.11.2018 г.;   З А П О В Я Д В А М :   І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Лекарски кабинет №19, ведно с 1/14 от помощни помещения, съгласно схема, с обща площ 16,84 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен...

Процедура за избор на изпълнител, който да извърши отсичане на стояща дървесина на корен, чрез публичен търг с тайно наддаване
14.12.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал. 1, ал.2, и чл. 82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение № 1159, взето  с протокол №47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.10.2018 год.ОБЯВЯВА:   Процедура за избор на изпълнител, който да извърши отсичане на стояща дървесина на корен, чрез публичен търг с тайно наддаване за: Принудителна санитарна сеч на приблизително 211м3 иглолистна дървесина в имоти собственост на Община Карлово в землищата на с. Климент, с. Каравелово, с....

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 10.01.2018 г
28.11.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения № 1170; 1171; 1172 и 1173, взети с протокол №47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.10.2018 год. О Б Я В Я В А: І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №135001, с площ от 1,999 дка, местност “ГОРЕН КОШЕЛАН” по КВС на с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване овощна градина, девета категория...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване 10.01.2018 г.
28.11.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1161; 1164; 1162 и 1163 взети с протокол №47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.10.2018 год.   О Б Я В Я В А:   Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:   І.1. Имот №160015, с площ от 3,139 дка, местност  “КОПАКА”, по КВС на землище гр.Баня, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна цена...