Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

ТЪРГ 01.11.2018г.
26.09.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения № 1094; 1095 и 1096, взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.   О Б Я В Я В А:   І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №145008, с площ от 1,380 дка, местност “ГОРЕН КОШЕЛАН” по КВС на с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална...

ТЪРГ 01.11.2018г. - ЯЗОВИРИ НАЕМ
26.09.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1091; 1092 и 1093, взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.   О Б Я В Я В А:   Процедура за Избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем с публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот с №010001, с площ от 93,870 дка, местност “ЧАВГА ДЕРЕ” по КВС на с.Горни Домлян,...

ТЪРГ 31.10.2018 г.
26.09.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103 и 1104 взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.   О Б Я В Я В А:   Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:   І.1. Имот с идентификатор 36498.701.1768, с площ от 0,744 дка, местност “ЯСА ТЕПЕ”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване за...

ТЪРГ 30.10.2018 г. - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
26.09.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1105; 1106; 1107 и 1108 взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.   О Б Я В Я В А:   Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:   І.1. Имот №173064, с площ от 0,853 дка, местност  “ЧЕРВЕНА ГЛИНА”, по КВС на землище с.Христо Даново, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална...

ТЪРГ - 30.10.2018г.
20.09.2018
                          О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   О Б Я В Я В А   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №1079/30.08.2018 г.; 1080/ 30.08.2018 г; 980/26.04.2018 г. във връзка с 1302/28.11.2013 г.; 1083/30.08.32018 г. във връзка с 673/19.12.2002 г; 1085/ 30.08.2018 г.; 1084/30.08.2018 г., 1086/30.08.2018 г.; 1087/30.08.2018 г.,  нареждам:                              І.Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на: Помещение – книжарница, с площ 9 кв.м., находящо се в сграда №1 с идентификатор...

ТЪРГ - 04.10.2018 г / НАЕМ /
29.08.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О  На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1048; 1049; 1050; 1051; 1052 и 1053, взети с протокол №41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.07.2018 год.  О Б Я В Я В А:  І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №061006, с площ от 3,696 дка, местност “АВРАМОВО ДЕРЕ” по КВС на с.Куртово, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива,...