Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

ТЪРГ - 04.10.2018 г / НАЕМ /
29.08.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О  На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 1048; 1049; 1050; 1051; 1052 и 1053, взети с протокол №41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.07.2018 год.  О Б Я В Я В А:  І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №061006, с площ от 3,696 дка, местност “АВРАМОВО ДЕРЕ” по КВС на с.Куртово, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива,...

ТЪРГ - 03.10.2018г /НАЕМ /
29.08.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О  На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение № 1010, взето с протокол №38 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 31.05.2018 год. и Решения №№ 1044; 1045; 1046 и 1047, взети с протокол №41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.07.2018 год.  О Б Я В Я В А:  І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №005207, с площ от 0,497...

ТЪРГ - 03.10.2018г. /продажба/
29.08.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О  На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение №1054 взето с протокол №41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.07.2018 год. О Б Я В Я В А:  Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №000792, с площ от 1,781 дка, местност  “С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, по КВС на землище с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване временно неизползвана нива, пета категория при начална тръжна цена...

Търг юли
26.06.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О О Б Я В Я В А На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №980;981;982;983;984/26.04.2018 г, нареждам:                    І. Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за: 1. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.503.2005 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ VІІ-групово жилищно строителство, кв. 103, ул. “Дъбенско шосе” по ЗРП на гр. Карлово, както следва: 1.1. ІІІ-та група-7 бр. гаражни петна с номера от...

Търг 2 03.07.2018 г.
30.05.2018
  О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №985; 986 и 987, взети с протокол №37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.04.2018 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №032160, с площ от 1,264 дка, местност “ГРОБЪТ”, по КВС на землище гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставена нива, девета категория...

Търг 1 03.07.2018 г.
30.05.2018
  О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 988 и 989, взети с протокол №37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.04.2018 год.   О Б Я В Я В А: І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №008175, с площ от 13,246 дка, местност “ТОПАЛА” по КВС на с.Богдан, Община Карлово, по начин на трайно ползване...

Предстоящи събития
Времето в Карлово