Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

Създаване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура – “Изграждане на две кабелни линии 20kV в едно трасе ЖР стълб на ВЛ 20 kV “Богдан” и “Стряма” до В/С Иганово поле разширение в землища с.Певците с ЕКАТТЕ 55676 и с.Иганово
11.07.2019
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементи  на техническата инфраструктура – “Изграждане на две кабелни линии 20kV в едно трасе ЖР стълб на ВЛ 20 kV “Богдан” и “Стряма” до В/С Иганово поле разширение в землища с.Певците с ЕКАТТЕ 55676 и с.Иганово ЕКАТТЕ 32226, Община Карлово. ПУП-ПП предвижда предвижда преминаване през следните имоти, обшинска собственост:   1.Землище с.Иганово-имот №000092-пасище с храсти, публична общинска собственост, зона с ограничение в ползването 0,023 дка; имот №000095-местен път, публична общинска собственост,...

Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ и работен устройствен план /РУП/ частично за УПИ III-2132 /ПИ с ид.36498.503.2132 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ в кв. 171 по регулационния план на гр. Карлово.
04.07.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-1897 Гр. Карлово 08.05.2019г.               На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ и работен устройствен план /РУП/ частично за УПИ III-2132 /ПИ с ид.36498.503.2132 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ в кв. 171 по регулационния план на гр. Карлово.             Предложението в част ПЗ и РУП за УПИ III-2132 предвижда основно свързано, ниско застрояване съгласно ограничителните линии на застрояване в червено и градоустройствени показатели по проект.         Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за...

Отменена заповед №РД-03/03.01.2019г. на кмета на Община Карлово, с която е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ 016047
21.06.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5304 гр. Карлово 22.03.2019г.             На основание чл.98, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-163/ 13.02.2019 год. на кмета на Община Карлово е отменена заповед №РД-03/03.01.2019г. на кмета на Община Карлово, с която е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ 016047 в м. „Табите“ /Паниците/ по КВС на гр. Калофер.                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА   АИ

Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-общински /ПИ с ид. 36498.504.1575
21.06.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-730 гр. Карлово 27.05.2019г.            На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-521/27.05.2019 год. на кмета на Община Карлово е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-общински /ПИ с ид. 36498.504.1575 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР// и УПИ VII-обществено обслужване /ПИ с ид. 36498.504.1576 по КККР/ в кв.4a и улица с о.т.498а-498-495б по регулационния план на гр.Карлово.         Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен...

Изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ 052059 в местност “Под шосето” по картата на възстановената собственост на с. Иганово
17.06.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 90-00-271 Гр. Карлово 13.05.2019год.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ 052059 в местност “Под шосето” по картата на възстановената собственост на с. Иганово, Община Карлово. Изменението в част ПР за ПИ 052059 предвижда регулационната линия да премине по имотни граници, като се образува нов УПИ 052059- “търговска и обществено обслужваща дейност – магазин за нови авто части”, съгласно нанесените линии и надписи в графичната част на проекта. Изменението в...

Одобрен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ с ид. 36498.336.22 в м. „Бахча дере“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово
04.06.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-846 гр. Карлово 27.05.2019г. На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че съсзаповед №РД-520/27.05.2019 год. на кмета на Община Карлово е одобренпроект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план зарегулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ с ид.36498.336.22 в м. „Бахча дере“ по Кадастралната карта и кадастралнитерегистри /КККР/ на гр. КарловоСъгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи наобжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението предадминистративния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.ОТ ОБЩИНАТААИ