Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот
06.03.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-9996 гр. Карлово 06.03.2019г.  На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-234/ 05.03.2019 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIII –2837 /ПИ с ид. 36498.503.2837 по Кадастралната карта и кадастралните регистри/  и УПИ XXIV-2838 /ПИ с ид. 36498.503.2838 по КККР/ в кв.89a по регулационния план на гр. Карлово. Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез...

В изпълнение на чл.62а, ал.3 и по реда на чл.127, ал.1 от Закон за устройство на територията ще се проведе обществено обсъждане за изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-озеленяване и детска площадка
25.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ                В изпълнение на чл.62а, ал.3 и по реда на чл.127, ал.1 от Закон за устройство на територията ще се проведе обществено обсъждане за изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-озеленяване и детска площадка  като с изменението се предвижда части от имота да се приобщят към УПИ VI-368 и УПИ V- държавна напоителна система Карлово в кв.133 по регулационния план на гр. Карлово. Общественото обсъждане ще се проведе от 16:30 часа на 09.04.2019г. в зала “Васил Караиванов” на Общинска администрация Карлово.

Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134/ в кв. 141 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.
19.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-8884 Гр. Карлово 07.12.2018г.         На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134/ в кв. 141 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.       Предложеното в част ПР предвижда изменение на УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, като регулационните граници преминат в съответсвие със същесътвуващите на място имотни към УПИ XXII-135,136,137 /ПИ с ид. 36498.501.137 по КККР/...

Заповед РД-139/30.01.2019 г.
15.02.2019

Обявление за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXIII-2837 /ПИ с ид. 36498.503.2837 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР// и УПИ XXIV-2838 /ПИ с ид. 36498.503.2838 по КККР/ в кв.89a по регулационния план на гр. Карлово
11.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-9996 Гр. Карлово 17.01.2019г.            На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXIII-2837 /ПИ с ид. 36498.503.2837 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР// и УПИ XXIV-2838 /ПИ с ид. 36498.503.2838 по КККР/ в кв.89a по регулационния план на гр. Карлово         Предложеното в част план за регулация /ПР/ предвижда регулационната граница между УПИ XXIII-2837 и УПИ XXIV-2838 да премине в съответствие с имотната по кадастралната карта и кадастралните регистри на...

Съобщение № 94-00-9770 / 2019 г.
28.01.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О 4300 гр. Карлово, ул. Петко Събев 1,   телефон: 0335 99 300 О Б Я В Л Е Н И Е   (№ 94-00-9770 / 2019 г.) гр. Карлово 09.01.2019 г.             На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и решение т. XVIII от протокол № 24 / 04.12.2018 г. на ОЕСУТ - Община Карлово съобщава  на заинтересованите собствениците , че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 177020, местност „Двата пътя“.село Христо Даново,  община Карлово, област Пловдив. Проектът предвижда изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 бр....