Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2017 година
15.08.2018
П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  на Община Карлово за 2017 година          На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово инж. Теодор Шойлеков и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2017 година.      Каним  жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане. Обсъждането ще се проведе на 22 август 2018 г. /сряда/ от 16,30 часа в сградата...

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП за Главен горски път на ГСУ Каравелово
10.08.2018
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Главен горски път на ГСУ Каравелово, участък с.Каравелово-м.”Малък Богдан” от км.19+031 до км 21+169/ново трасе/ по КВС на с. Каравелово, общ. Карлово. Подробния устройствен план – парцеларен план предвижда ново трасе на Главен горски път на ГСУ Каравелово, участък с.Каравелово-м.”Малък Богдан”  от км.19+031 до км 21+169/ново трасе/, землище с. Каравелово,  което да премине през имот 000651-горско стопанство- собственост на МЗГ-НУГ; имот 000924- горски път...

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен ПУП-ПП за имот УПИ 030159
10.08.2018
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект:“Трасе на подземна кабелна линия СН 20кV, трасе на водопровод питейна вода ф90 и транспортен достъп за захранване на УПИ 030159-за производствена и складова дейност в м.”До стопанския двор” по КВС , землище с.Каравелово. Подробния устройствен план предвижда  трасето на ел. кабел СН 20кV да мине в рамките на общински местен път №000813-публична общинска собственост за захранване на УПИ 030159-за производствена и складова дейност в...

Публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Карлово
03.08.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Кметът на Община Карлово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, да участвате в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАРЛОВО, с който ще се рефинансират поетите дългосрочни дългове по сключени договори с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД с № № 596/18.02.2014 г., 753/25.05.2015 г., 777/29.07.2015 г., и ще се финансират нови обекти от инвестиционната програма на общината и проекти за програмен период 2014-2020 г., съгласно Приложение 1. Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане...

Обявление на Общинска служба по земеделие - Карлово
03.08.2018
Обявление на Общинска служба по земеделие - Карлово

Обявление №94-00-2391/13.06.2018
10.07.2018
Обявление №94-00-2391/13.06.2018

Предстоящи събития
Времето в Карлово