Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления

Публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година на община Карлово
16.01.2020
П О К А Н А На основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО  и цялата общественост на 23.01.2020 год. от 16.00 часа в сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджета за 2020 година на Община Карлово               Материали за обсъждането: 1. Проект на приходната част на бюджета на община Карлово за 2020 година 2. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи в Община Карлово за 2020 г. 3. Бланка стойностни показатели 4. Проект на разчет  на  капиталовите ...

Подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ с номер 016047 в местност „Паниците“  в землище гр. Калофер
28.11.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-5304 Гр. Карлово 25.11.2019г.              На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ с номер 016047 в местност „Паниците“  в землище гр. Калофер.           Предложеното в част ПР предвижда за ПИ 016047 да се създаде урегулиран поземлен имот /УПИ/ 016047-почивна база с обществено обслужване и жилищно предназначение в м. “Паниците”, съгласно нанесените линии, щрихи и надписи със син и червен цвят в...

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.
18.11.2019
Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.Кратка информация за длъжността „Младши експерт III степен” в секция „Географски бази данни” в сектор „Дистанционни изследвания” на Военен географски център – ТроянСписък на вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 – Троян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ в кв. 35 по регулационния план на гр.Карлово, кв. Сущица.
18.11.2019
ОБЩИНА КАРЛОВООБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-5032Гр. Карлово 11.10.2019г.На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че еизработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- планза регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XI-482 /ПИ с ид.36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ вкв. 35 по регулационния план на гр.Карлово, кв. Сущица.Предложеното в част ПР предвижда регулационните граници наУПИ XI-482 да преминат в съответствие с имотните по кадастралнатакарта като се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ XI-506.482-жилищно строителство в кв. 35 по регулационния план на гр. Карлово, кв.Сушица съгласно нанесените линии, щрихи и надписи...

План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Карлово през 2020 година
15.11.2019
Община Карлово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.  15.11.2019         На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Карлово  уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците  и...

8:15-12:15/ 13:00-17:00