Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

Изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ частично за ПИ с №141041 в м. „Горен Кошелан“ по КВС на с. Розино.
15.08.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-2499 Гр. Карлово 17.06.2019г.              На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ частично за ПИ с №141041 в м. „Горен Кошелан“ по КВС на с. Розино.           Предложението в част ПЗ предвижда за ПИ 141041 свободно ниско застрояване за изграждане на обект „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни“, съгласно ограничителните линии на застрояване в червено и градоустройствени показатели по проект.          Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.          Техническа служба при Община Карлово работи...

Одобрен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот / ПИ/ № 002011 в м. „ Над селото“ по КВС на с.Марино поле.
15.08.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 90-00-50 гр. Карлово 18.07.2019г.              На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-765/17.07.2019 год. на кмета на Община Карлово е одобрен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот / ПИ/ № 002011 в м. „ Над селото“ по КВС на с.Марино поле.         Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                              ОТ ОБЩИНАТА   АИ

Изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ 539,538 и УПИ I-540 в кв.32, по устройствения план на с.Бегунци.
14.08.2019
ОБЩИНА КАРЛОВООБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-3088Гр. Карлово 08.07.2019год.На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че еизработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- планза регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ 539,538 и УПИ I-540 вкв.32, по устройствения план на с.Бегунци.Изменението в част ПР – план за регулация, предвижда изместване нарегулационната граница на УПИ 539,538 по съществуващите на мястоимотни граници. Обособяват се нови УПИ-539,538 – “жилищностроителство” и УПИ I-540, съгласно нанесените линии и надписи вграфичната част на проекта.Изменението в част ПЗ за УПИ 539,538 - “жилищно строителство”,предвижда свободно нискоетажно застрояване, съгласно...

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2018 година
13.08.2019
П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  на Община Карлово за 2018 година   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово инж. Теодор Шойлеков и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2018 година. Каним  жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане. Обсъждането ще се проведе на 20 август 2019 г. /вторник/ от 16,30 часа в сградата на Община...

Задължения на лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти съгласно закона за авторско право и сродните му права
26.07.2019
Задължения на лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти съгласно закона за авторско право и сродните му права

Обява - отворен е прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ за включване в механизма ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.
22.07.2019
О Б Я В А          Отворен е прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ за включване в механизма ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.           Наредбата за включване в механизма лична помощ е нормативен акт, разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ,...