Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

СТАНОВИЩЕ № ПВ-1-I/2019Г. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА КАРЛОВО
21.01.2019
СТАНОВИЩЕ № ПВ-1-I/2019Г. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Разширение на път ПИ 000078
07.12.2018
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Разширение на път ПИ 000078 за улица с осови точки от 1-4 за транспортен достъп към УПИ 073045 – за хотелски комплекс, местност Ментишлийското по КВС на землище село Соколица, както и представените ЕЛ и В и К схеми, във връзка с процедура промяна на предназначението на част от ПИ 000078. Проектът за разширяване на път ПИ 000078 за улица с о.т. от 1-4...

Обявление № 94-00-6194 от 27.11.2018г.
27.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6194 гр. Карлово 27.11.2018г.    На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-1014/ 26.11.2018 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/  частично за поземлен имот /ПИ/ с ид. 36498.305.772 в м. Юртовете по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово. Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА   АИ

Обявление № 94-00-7858 от 26.11.2018г. чл. 129 от ЗУТ
27.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-7858 гр. Карлово 26.11.2018г.     На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-1009/ 26.11.2018 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/  частично за частично за поземлен имот /ПИ/ 173082 в м. Червената глина с. Христо Даново, общ. Карлово. Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА   АИ

Обявление ПУП - ПРЗ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI- 1748 /ПИ с ид. 36498.503.1748 по кадастралната картаи кадастралните регистри/КККР// и УПИ V-1746 /ПИ с ид. 36498.503.1746 по КККР/ в кв. 174г по регулационния план на гр.Карлово.
19.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ  № 94-00-4141 гр. Карлово 19.11.2018г.           На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-978/ 16.11.2018 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/  частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI- 1748 /ПИ с ид. 36498.503.1748 по кадастралната картаи кадастралните регистри/КККР// и УПИ V-1746 /ПИ с ид. 36498.503.1746 по КККР/ в кв. 174г по регулационния план на гр.Карлово.         Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив...

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията за местност Бадемлика
16.11.2018
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: разширение на съществуващ път с идентификатор 36498.702.9533 в местност „Бадемлика“ по КККР на гр.Карлово. Подробния устройствен план – парцеларен план предвижда разширяване на захранващ път с ид.36498.702.9533 в м. “Бадемлика” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово с минимален габарит 5.00м. Разширението ще се реализира от източната страна на пътя в имоти с ид. 36498.702.1894, 36498.702.1893, 36498.702.1890 и 36498.702.1889 – частна собственост...