Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.
18.11.2019
Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.Кратка информация за длъжността „Младши експерт III степен” в секция „Географски бази данни” в сектор „Дистанционни изследвания” на Военен географски център – ТроянСписък на вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 – Троян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ в кв. 35 по регулационния план на гр.Карлово, кв. Сущица.
18.11.2019
ОБЩИНА КАРЛОВООБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-5032Гр. Карлово 11.10.2019г.На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че еизработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- планза регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XI-482 /ПИ с ид.36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ вкв. 35 по регулационния план на гр.Карлово, кв. Сущица.Предложеното в част ПР предвижда регулационните граници наУПИ XI-482 да преминат в съответствие с имотните по кадастралнатакарта като се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ XI-506.482-жилищно строителство в кв. 35 по регулационния план на гр. Карлово, кв.Сушица съгласно нанесените линии, щрихи и надписи...

План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Карлово през 2020 година
15.11.2019
Община Карлово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.  15.11.2019         На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Карлово  уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците  и...

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ 141041 в м. „Горен кошелан“
16.10.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-2499 гр. Карлово 27.09.2019г.            На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-998/26.09.2019 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ 141041 в м. „Горен кошелан“ по Картата на възстановената собственост на с. Розино. Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА   АИ

Провеждане на търг за продажба на употребявани движими вещи, собственост на "Медико-техническа лаборатория 1" - Карлово
08.10.2019
Провеждане на търг за продажба на употребявани движими вещи, собственост на "Медико-техническа лаборатория 1" - Карлово

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в ДГ "Зорница"
27.09.2019
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в ДГ "Зорница"