Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482
25.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5032 гр. Карлово 20.01.2020г.                  На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-17/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в кв. 35 по регулационният план на гр. Карлово, кв. Сушица.             Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА    АИ

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ №016047 в м. „Табите“ /“Паниците“/
24.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО    ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5304 гр. Карлово 20.01.2020 г.            На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-15/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ №016047 в м. „Табите“ /“Паниците“/ по карта на възстановена собственост /КВС/ (съответстващ на ПИ с ид. 35496.16.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри) в землището на гр. Калофер.       Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез...

Решение № 1067 от 26.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по КККР на с. Иганово
18.02.2020
 Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 1067 от 26.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) 052059 с идентификатор 32226.52.59 в местността „Под  шосето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иганово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда транспортния достъп на ПИ с идентификатор 32226.52.59 в местността „Под щосето“ по КККР на с. Иганово да премине през ПИ №000340-полски път, публична общинска собственост /съответно ПИ с идентификатор 32226.52.340 в...

Изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ с ид. 36498.702.1974 в м. „Бадемлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Карлово.
06.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-7051 Гр. Карлово 30.12.2019г.           На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ с ид. 36498.702.1974 в м. „Бадемлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Карлово.        Проекта в част план за регулация /ПР/ предвижда за ПИ с ид. 36498.702.1974 да се създаде УПИ 702.1974-жилищно строителство в м.„Бадемлика“ по КККР на гр. Карлово, съгласно нанесените линии и надписи със син и червен цвят в графичната част на проекта.      ...

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ X-417, УПИ IX-418 и УПИ XII-416 в кв.60 по устройствения план на с. Розино
27.01.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6512 гр. Карлово 20.01.2020г.           На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-19/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ X-417, УПИ IX-418 и УПИ XII-416 в кв.60 по устройствения план на с. Розино. Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                                ОТ ОБЩИНАТА   АИ

Публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година на община Карлово
16.01.2020
П О К А Н А На основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО  и цялата общественост на 23.01.2020 год. от 16.00 часа в сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджета за 2020 година на Община Карлово               Материали за обсъждането: 1. Проект на приходната част на бюджета на община Карлово за 2020 година 2. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи в Община Карлово за 2020 г. 3. Бланка стойностни показатели 4. Проект на разчет  на  капиталовите ...

8:15-12:15/ 13:00-17:00