Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Инспекторат

Правилник звено Инспекторат
13.03.2012
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА КАРЛОВО     ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА  ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ” В ОБЩИНА КАРЛОВО   КАРЛОВО - 2013 г.     ГЛАВА ПЪРВАРАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                 Чл. 1. Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на дейността на звено „Инспекторат” към община Карлово .                 Чл. 2. (1)  Звено „Инспекторат” е на общинска бюджетна издръжка от Община Карлово и е част от структурата.                           (2) Инспекторатът осигурява и подпомага контролните функции на кмета на Община Карлово, като е на негово пряко подчинение.                           (3) Правата и задълженията на гражданите при установяване на нарушенията се уреждат съобразно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и съответния нормативен акт, по който се извършва контрол...

Инспекторат
13.03.2012
На тел.0335/54688 и gsm 0893406152 или на inspectorat@karlovo.bg/за  улеснение можете да ползване контактната форма/ ще може да се обаждате, за да съобщите за неуредици с разбити шахти, тротоари, боклуци от строежи, неправилно паркиране на тревни площи, свободно движещи се животни и други безобразия на територията на Община Карлово.         ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ"