Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Вътрешни правила

Вътрешни правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в общинската администрация на община Карлово
17.10.2018
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Правилник за пропускателния режим на Община Карлово
08.10.2014
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛОВО
19.08.2014
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛОВО

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО
26.11.2012
Чл. 3. Основната цел на Правилника е да се създадат равноправни условия за разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. Чл. 4. Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за всички упоменати в него лица.   ГЛАВА ВТОРА ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ТЕРИТОРИЯТА НА КАРЛОВО Чл. 5. На територията на град Карлово се определят следните постоянно работещи общински пазари: 1.Универсален пазар, с обособени три сектора: “Плодове и зеленчуци”, “Цветя” и “Промишлени стоки”. 2.Специализиран пазар за промишлени стоки Чл. 6. На общинските пазари се извършва търговска дейност на дребно с: 1. На преместваемите търговски обекти /търговски маси/ и...

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КАРЛОВО
12.10.2012
Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:                              1. Възникването, изменението и прекратяването на трудови и служебни правоотношения;                              2. Регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските;                              3. Правата и задълженията на работодателя;                              4. Правата и задълженията на работниците;                              5. Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на ограничената имуществената отговорност;                              6. Пропускателният режим в Община Карлово                              7. Защита на електронната информация;                              8. Командировки;                              9. Оперативки;                            10. Приемни дни;                            11. Йерархия, отговорности и субординация;                            12. Изявления;                            13. Ред за ползване на заседателните зали;                            14. Размножаване на материали и организация на домакинското обслужване;                           15. Гараж и транспортно обслужване; I.ТРУДОВИ И...

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО
13.03.2012
Секретарят на община Карлово следи и отговаря за спазването на нормите на кодекса от съответните ръководители. В случай на отсъствие на даден ръководител за спазването на нормите на кодекса от служителите в звеното отговаря лицето, което го замества, а ако такова не е определено следи и отговаря Секретарят на община Карлово. В случай на отсъствие на Секретарят за спазването на нормите на кодекса отговаря лицето, което го замества. Чл. 4 Всички служители в община Карлово следят за спазването на нормите на кодекса от Секретарят на общината и съответните ръководители. Чл. 5 Всички граждани при взаимоотношенията си с община Карлово могат...