Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Вътрешни правила

Правилник за пропускателния режим на Община Карлово
08.10.2014
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛОВО
19.08.2014
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛОВО

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО
26.11.2012
Чл. 3. Основната цел на Правилника е да се създадат равноправни условия за разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. Чл. 4. Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за всички упоменати в него лица.   ГЛАВА ВТОРА ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ТЕРИТОРИЯТА НА КАРЛОВО Чл. 5. На територията на град Карлово се определят следните постоянно работещи общински пазари: 1.Универсален пазар, с обособени три сектора: “Плодове и зеленчуци”, “Цветя” и “Промишлени стоки”. 2.Специализиран пазар за промишлени стоки Чл. 6. На общинските пазари се извършва търговска дейност на дребно с: 1. На преместваемите търговски обекти /търговски маси/ и...

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КАРЛОВО
12.10.2012
Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:                              1. Възникването, изменението и прекратяването на трудови и служебни правоотношения;                              2. Регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските;                              3. Правата и задълженията на работодателя;                              4. Правата и задълженията на работниците;                              5. Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на ограничената имуществената отговорност;                              6. Пропускателният режим в Община Карлово                              7. Защита на електронната информация;                              8. Командировки;                              9. Оперативки;                            10. Приемни дни;                            11. Йерархия, отговорности и субординация;                            12. Изявления;                            13. Ред за ползване на заседателните зали;                            14. Размножаване на материали и организация на домакинското обслужване;                           15. Гараж и транспортно обслужване; I.ТРУДОВИ И...

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО
13.03.2012
Секретарят на община Карлово следи и отговаря за спазването на нормите на кодекса от съответните ръководители. В случай на отсъствие на даден ръководител за спазването на нормите на кодекса от служителите в звеното отговаря лицето, което го замества, а ако такова не е определено следи и отговаря Секретарят на община Карлово. В случай на отсъствие на Секретарят за спазването на нормите на кодекса отговаря лицето, което го замества. Чл. 4 Всички служители в община Карлово следят за спазването на нормите на кодекса от Секретарят на общината и съответните ръководители. Чл. 5 Всички граждани при взаимоотношенията си с община Карлово могат...

Предстоящи събития
Времето в Карлово