Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Води и водни обекти

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере
23.07.2019
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере

Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
06.06.2019
Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване на Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и напояване на 60 дка маслодайна роза
15.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект               Община Карлово на основание чл. 62 а, ал. 1 , във връзка с чл. 46, ал. 1 , т. 1 ж, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите /ЗВ/ и постъпило заявление с вх. № 90-00-51/29.01.2019 г. от БОГДАНОВИ ПС ООД със седалище и адрес на управление - гр. Сопот , ж.к. „Сарая“ ЕИК 201455637 за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване на Дестилерия за преработка...

Заявлението е за водовземане от повърхностен воден обект Язовир поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците
15.05.2019
                                                               Съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите   Настоящата преценка се извършва на основание чл.62, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 44, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 3 буква ”а” от Закона за водите, и постъпило в община Карлово заявление с вх. № 90-00-51/29.01.2019 г. от БОГДАНОВИ ПС ООД за откриване процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – Язовир, поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ данни и документи.             Направената преценка по чл.62,...

Съобщение за публично обявяване за розов масив.
27.03.2019
Съобщение за публично обявяване за розов масив.

Съобщение за публично обявяване за овцеферма и дестилерия за етерично - маслодайни култури
27.03.2019
Съобщение за публично обявяване за овцеферма и дестилерия за етерично - маслодайни култури