Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект - "Розов масив"
01.10.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект - "Розов масив"

Съобщени за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект "Мандра"
27.09.2019
Съобщени за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект "Мандра"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовзеане на подземни води - обект "Мандра"
24.09.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовзеане на подземни води - обект "Мандра"

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере
23.07.2019
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере

Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
06.06.2019
Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване на Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и напояване на 60 дка маслодайна роза
15.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект               Община Карлово на основание чл. 62 а, ал. 1 , във връзка с чл. 46, ал. 1 , т. 1 ж, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите /ЗВ/ и постъпило заявление с вх. № 90-00-51/29.01.2019 г. от БОГДАНОВИ ПС ООД със седалище и адрес на управление - гр. Сопот , ж.к. „Сарая“ ЕИК 201455637 за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване на Дестилерия за преработка...