Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мостово съоръжение и укрепване на река Мъртвица в село Дъбене
19.04.2019
ОБЩИНА КАРЛОВОНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ УВЕДОМЯВА:Засегнатото население на Община Карлово за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на мостово съоръжение и укрепване на река Мъртвица в село Дъбене, община Карлово“.

Уведомление от „ИТАЛИ – ТРИФОНОВИ“ ООД
11.04.2019
 ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:       Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от  „ИТАЛИ – ТРИФОНОВИ“ ООД,  с ЕИК 201758181,  адрес на управление : с. Ведраре, ул. „10-та“ № 30 , общ. Карлово, обл. Пловдив  за изграждане на „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“  в УПИ XXVI – 226, кв. 33, по плана на с. Иганово, общ. Карлово.

Уведомление от Бано Шишков
08.04.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на  околната среда /ЗООС/   УВЕДОМЯВА:        Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от  Бано Шишков за „Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на 800 броя овце“,  в  поземлен имот с идентификатор  номер 36498.341.75  в землището на гр. Карлово, местност „Саръчали“ , общ. Карлово, обл. Пловдив.

Уведомление от Микеле Галотта
03.04.2019
ОБЩИНА КАРЛОВОНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване наоценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/УВЕДОМЯВА:Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карловоуведомление от Микеле Галотта, Управетел на ГАЛОТТА ЕКОЛОДЖИА ЕООДс ЕИК 205089115, адрес на управление : гр. София 1000, област София, общинаСтолична, район Триадица, ул. Уйлям Гладстоун № 8 за изграждане на „Цех запредварително третиране на неопасни отпадъци, чрез сепарация и рециклиранена неопасни отпадъци“ в Поземлен имот с номер 014038 в землището на с.Бегунци с ЕКАТТЕ 03109 с площ 16.174 дка, общ. Карлово.

Инвестиционно намерение от Зенеп Джамбаз
03.04.2019
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗАУСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТАЗА ОВОС/ОБЩИНА КАРЛОВООсигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване написмени становища от заинтересувани лица до информация поПриложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционнонамерение от Зенеп Джамбаз за изграждане на обект : „Животновъднаферма за отглеждане на крави 200 броя ” в поземлен имот №097129,местност „Стопанския двор” по Картата на възстановената собственост/КВС/ на с. Слатина , община Карлово, област Пловдив.Информацията е на разположение на обществеността в продължениена 14 /четиринадесет/ дни в периода от 04.04.2019 г. до 17.04.2019...

Уведомление от Доньо Тодоров- Директор на ОУ "Кирил и Методий"
01.04.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:       Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от  Доньо Тодоров- Директор на ОУ "Кирил и Методий" , гр. Карлово за следното инвестиционно намерение: "РЕПЕТИЦИОННА ЗАЛА КЪМ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"", УПИ № I - училище, кв. 78, по УП на гр. Карлово, общ. Карлово.