Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Инвестиционно намерение на Здравка Карамфилова
15.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:          Засегнатото население за инвестиционно намерение на Здравка Карамфилова за: изграждане на обект „Жилищно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 36498.704.383, местн. „Ени кория“, по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово .

Инвестиционно намерение на „СТАНДАРТА“ ЕООД
05.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:              Засегнатото население за инвестиционно намерение на „СТАНДАРТА“ ЕООД за: Регистрация на животновъден обект, съгласно чл. 137 ОТ Закона за ветеринарномедицинската дейност за свободно пасищно отглеждане на 200 бр. коне- български тежковозен кон в поземлен имот № 009015, в землището на с. Богдан, общ. Карлово .

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО
30.01.2019
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от  “МПИ” АД за: „Изкореняване и засаждане на розов масив, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на лозов масив в землището на с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив“. Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 30.01.2019 г....

Инвестиционно намерение на Илиан Христов
29.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:         Засегнатото население за инвестиционно намерение на Илиан Христов за: Изграждане на обект „Жилищно, къщи за гости и  обществено обслужващи дейности – магазин за промишлени стоки ” в поземлен имот № 393036, в местността „Шайковица“   по КВС на гр.Клисура , общ. Карлово, обл. Пловдив.  

Инвестиционно намерение на Цветана Симеонова
29.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Цветана Симеонова за: Изграждане на обект „Жилищно строителство  в поземлен имот с идентификатор 36498.3.485, в местността „Гъбрака“   по КККР на гр. Карлово , общ. Карлово.

Инвестиционно намерение на Иван Стефанов
23.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:       Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Иван Стефанов  за следното инвестиционно предложение -    Създаване на УПИ 093030-жилищно строителство за поземлен имот №093030 в местност “Ментишлиско” в землище на с. Соколица , общ. Карлово.