Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Уведомление за инвестиционно намерение на Петър Палаков, за изграждане на обект „Автосервиз и обществено обслужващи дейности – магазин за промишлени стоки
12.10.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:                Засегнатото население за инвестиционно намерение на   Петър  Палаков,  за изграждане на обект „Автосервиз и обществено обслужващи дейности – магазин за промишлени стоки, склад за строителни материали, заложна къща и игрална зала“, като за целта се изготвя проект за изменение на ПУП-ПРЗ /промяна предназначението на земеделски земи/ на поземлен имот № 073034 в землището на с. Кърнаре, общ. Карлово, поземлен имот № 069025 по КВС на с. Кърнаре.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ КРАСИМИР ОВНАРОВ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:"ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ /АТЕЛИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ/" В ИМОТ ИД.№ 36498.336.22 В МЕСТНОСТТА "БАХЧА ДЕРЕ" ПО КККР НА ГР. КАРЛОВО, ОБЩ.КАРЛОВО.
09.10.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/  УВЕДОМЯВА:        Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Красимир Стоянов Овнаров за следното инвестиционно предложение изграждане на обект: “Обществено обслужване /Ателие за изработка на рекламни материали/”, в имот с идентификатор с ИД № 36498.336.22, местност “Бахча дере” по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово.    

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ ЙОРДАН ФИЛИПОВ СТОЯНОВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "МОЛИТВЕН ДОМ /ЕВАНГЕЛИСТКА ЦЪРКВА/" В С. РОЗИНО
28.09.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ ЙОРДАН ФИЛИПОВ СТОЯНОВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "МОЛИТВЕН ДОМ /ЕВАНГЕЛИСТКА ЦЪРКВА/" В С. РОЗИНО

Уведомление относно изграждане на нова кабелна мрежа за интернет услуга и пренос на сигнал за телевизия и охранителна дейност на територията на гр. Калофер
25.09.2018
Уведомление относно изграждане на нова кабелна мрежа за интернет услуга и пренос на сигнал за телевизия и охранителна дейност на територията на гр. Калофер

УВЕДОМЛЕНИЕ-ЯЕВ ООД
21.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Деньо Денев – Управител на “ЯЕВ” ООД , със седалище и адрес на управление гр. Карлово, общ. Карлово, ул. “Странджа” № 3 за следното инвестиционно намерение: Изграждане на обект “Спортно рекреационен комплекс с ЛПСОВ за 100екв.ж.”   в поземлен имот № 073034, местност “Ментишлиско” по КВС на с. Соколица, общ. Карлово.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЮШНА ЗА 100 БРОЯ КОНЕ В С. РОЗИНО, МЕСТНОСТ :ТЕПЕ ДЕБИ"
18.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:          Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Хаваж Хусейнович Митюнин – управител на “Център Регион Груп” ЕООД  за следното инвестиционно предложение “Конюшна за 100 /сто/ броя коне”, в ПИ № 300006, местност “Тепе деби” в землището  на с. Розино, общ. Карлово.