Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
административни услуги
Комплексно административно обслужване в Община Карлово
04.05.2015
І.С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Карлово, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Карлово.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност
-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности
-намаляване на административната тежест
-намаляване на възможностите за корупционни практики
-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

Административното обслужване на гражданите се извършва основно чрез "Центъра за обслужване на граждани" на Общинска администрация-Карлово, находящ се в сградата на Община Карлово, град Ветово, ул. Петко Събев №1, както и от отдел "Местни данъци и такси", находящ се на гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А,
При необходимост посочените звена се подпомагат от специалисти и експерти от останалите звена в администрацията на Община Карлово.

Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване  внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец.

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец.

В заявлението се посочват:
1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно.


8:15-12:15/ 13:00-17:00