Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Стратегии, планове и програми

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА КАРЛОВО 2018 ГОД.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2018г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2018 г.


СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ СПОРТ В ОБЩИНА КАРЛОВО 2014-2020 Г.


ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2016 - 2020 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ  НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2016-2018 г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2015 – 2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА С НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО
    
      График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Карлово


 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 2012-2020 Г.
                    
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2017
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2018

8:15-12:15/ 13:00-17:00