Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имот №076006, 36498.706.1527, 36498.706.1377
26.06.2019

 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О

 
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във Решения с №№ 1436; 1435 и 1434 взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.
 
О Б Я В Я В А:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

І.1.Имот №076006, с площ от 1,019 дка, местност  “Дълбокия път”, по КВС на с.Соколица, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета категория при начална тръжна цена – 660,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  66,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.

І.2.Имот с идентификатор 36498.706.1527, с площ от 0,554 дка, местност  “Могилата”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива при начална тръжна цена – 1007,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  100,70 лв. Час на търга - 10:15 часа.

І.3.Имот с идентификатор 36498.706.1377, с площ от 0,494 дка, местност  “Могилата”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива при начална тръжна цена – 898,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  89,80 лв. Час на търга - 10:30 часа.

 

Търгът ще се проведе на 30.07.2019 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.

Всеки работен ден от 26.06.2019 г. до 26.07.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.

Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.

Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г.

 

Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 07.08.2019 г. при същите условия.

Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 31.07.2019 г. до 06.08.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа.

Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.