Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот
06.03.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-9996
гр. Карлово 06.03.2019г.

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-234/ 05.03.2019 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIII –2837 /ПИ с ид. 36498.503.2837 по Кадастралната карта и кадастралните регистри/  и УПИ XXIV-2838 /ПИ с ид. 36498.503.2838 по КККР/ в кв.89a по регулационния план на гр. Карлово.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.

 

 

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА

 

АИ