Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти с идентификатор 36498.706.1544; 36498.706.1564; 36498.328.15; №24241.377.100; №24241.377.108
23.01.2019

 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О

 

       На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения с №№ 1221; 122; 1223; 1224; 1225 и 1226 взети с протокол №50 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.11.2018 год.

О Б Я В Я В А:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

І.1.Имот с идентификатор 36498.706.1544, с площ от 0,201 дка, местност  “Могилата”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, четвърта категория при начална тръжна цена – 371,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  37,10 лв. Час на търга - 09:00 часа.

І.2.Имот с идентификатор 36498.706.1564, с площ от 0,559 дка, местност  “Могилата”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, четвърта категория при начална тръжна цена – 1 031,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  103,10 лв. Час на търга - 09:15 часа.

І.3.Имот с идентификатор 36498.328.15, с площ от 0,887 дка, местност  “Амечевото”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна цена – 1 416,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  141,60 лв. Час на търга - 09:30 часа.

І.4.Имот №24241.377.99, с площ от 0,991 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, девета категория при начална тръжна цена – 807,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  80,70 лв. Час на търга - 09:45 часа.

І.5.Имот №24241.377.100, с площ от 0,338 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване естествени ливади, девета категория при начална тръжна цена – 286,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  28,60 лв. Час на търга - 10:00 часа.

І.6.Имот №24241.377.108, с площ от 1,110 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, девета категория при начална тръжна цена – 860,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  86,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.

Търгът ще се проведе на 26.02.2019 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.

Всеки работен ден от 23.01.2019 г. до 22.02.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.

Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 23.01.2019 г. до 25.02.2019 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.

Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 23.01.2019 г. до 25.02.2019 г.

Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 06.03.2019 г. при същите условия.

Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 27.02.2019 г. до 05.03.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа.

Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.