Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение от БОНКА АТАНАСОВА за: „Животновъден обект – овчарник“
21.01.2019
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/
ОБЩИНА КАРЛОВО

 

Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от БОНКА АТАНАСОВА за: „Животновъден обект – овчарник“ на територията на УПИ 6 с  площ 4130 кв.м. (бивш телчарник), по плана на Стопански двор в регулация на град Клисура, общ. Карлово.

Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 18.01.2019 г. до 01.02.2019 г. в сградата на Община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589 .

            Краен срок за изразяване на становища от заинтересувани лица- 01.02.2019 г.