Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Търгове февруари 2019 г.
16.01.2019
О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О
 
О Б Я В Я В А
 
 
            На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: №1219/29.11.2018 г.; 1218/29.11.2018 г.; 1259/20.12.2018 г.; 1212/29.11.2018 г.; 1213/29.11.2018 г.; 1214/29.11.2018 г.; 1215/29.11.2018 г.; 1220/29.11.2018 г.; 1216/29.11.2018 г.;
 
З А П О В Я Д В А М :

 

І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. Лекарски кабинет №19, ведно с 1/14 от помощни помещения, съгласно схема, с обща площ 16,84 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.501.74, за който е отреден УПИ І-болница, кв. 165, с административен адрес: гр. Карлово, ул. Ген. Гурко Мархолев №3, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 104.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 124.80 лв., депозит за участие в търга в размер на 312.00 лв.
  2. Помещение №8, с площ 24.80 кв.м. и помещение №9, с площ 10.40 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на Кметство гр. Калофер, построена в урегулиран поземлен имот VІ /шест/ - за кметство, кв. 89 /осемдесет и девет/ по ЗРП на гр. Калофер, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на общо 62.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 74.40 лв., депозит за участие в търга в размер на 186.00 лв.

ІІ. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ ХХІІ - поликлиника с площ 1568 кв.м. и находящата се в него сграда – поликлиника на два етажа със ЗП 385 кв.м., кв. 86, гр. Калофер, първоначална тръжна цена 88 800.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 888.00 лв., депозит за участие в търга в размер 8 880.00 лв.
  2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /две/-общ., с площ 500 /петстотин/ кв.м., кв. 67 /шестдесет и седем/ по ЗРП на гр. Баня, първоначална тръжна цена 5 100 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 51.00 лв., депозит за участие в търга в размер 510.00 лв.
  3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-1070 /четири-хиляда и седемдесет/, с площ 360 /триста и шестдесет/ кв.м., кв. 70 /седемдесет/ по ЗРП на гр. Баня, първоначална тръжна цена 3 850 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 38.50 лв., депозит за участие в търга в размер 385.00 лв.
  4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-1127 /четири-хиляда сто двадесет и седем/, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., кв. 71 /седемдесет и едно/ по ЗРП на гр. Баня, първоначална тръжна цена 5 820 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 58.20 лв., депозит за участие в търга в размер 582.00 лв.
  5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /две/-снс, с площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м., кв. 2 /две/ по ЗРП на с. Иганово, първоначална тръжна цена 2 890 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер 289.00 лв.
  6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х - 198 /десет – сто деветдесет и осем/, с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м., кв. 23 /двадесет и три/ по ЗРП на с. Христо Даново, първоначална тръжна цена 2 950 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер 295.00 лв.
  7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /едно/, с площ 700 /седемстотин/ кв.м., кв. 27 /двадесет и седем/ по ЗРП на с. Христо Даново, първоначална тръжна цена 4 322.50 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 43.23 лв., депозит за участие в търга в размер 432.25 лв.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за всички общински имоти, с изключение на  сградата, описана в раздел ІІ, т. 1   от настоящата обява.

Търгът ще се проведе на 26.02.2019 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 18.02.2019 г. до 22.02.2019 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 22.02.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 25.02.2019 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN: BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово. За депозити над 5000.00 лв. – само по банков път.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел  „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово. 

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 11.03.2019 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 28.02.2019 г. до 06.03.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 07.03.2019 г.