Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Разширение на път ПИ 000078
07.12.2018

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Разширение на път ПИ 000078 за улица с осови точки от 1-4 за транспортен достъп към УПИ 073045 – за хотелски комплекс, местност Ментишлийското по КВС на землище село Соколица, както и представените ЕЛ и В и К схеми, във връзка с процедура промяна на предназначението на част от ПИ 000078.

Проектът за разширяване на път ПИ 000078 за улица с о.т. от 1-4 за транспортен достъп към УПИ 073045 – за хотелски комплекс, предвижда създаване на улица с ширина 9 метра, като уличното платно е с ширина 6 м и два тротоара по 1.50 м от двете страни. Разширението засяга само два имота, ПИ 000078 с НТП местен път – ПОС и ПИ 073045 с НТП нива – собственост на Яев ООД.

Проектът за трасе на кабел СН предвижда да бъде положен в изкоп и сервитут с размери 0.6 м до границата на имотите и 1.5 м в рамките на селскостопанския път – ОС и собствения на възложителя имот в частта предвидена за улично уширение. Трасето на електрическия кабел СН засяга поземлени имоти №№ 000078 с НТП местен път и 073045 с НТП нива, собственост на Яев ООД. Въздушното кабелно отклонение тръгва от стълб 54/4 и е с дължина от 6.5 м, като преминава през имот 060001 с НТП пасище мера, където е изцяло в сервитута на съществуващия далекопровод ВлСН Соколица

Проектът за трасе на водопровод за питейна вода Ф90 предвижда той да бъде положен в изкоп и сервитут с размери 0.6 м до границата на имотите и 1.5 м в рамките на селскостопанските пътища – ПОС, като се свързва със съществуващия водопровод до уличната регулация на селото. Трасето на водопровода за питейна вода засяга поземлени имоти  №№ 000078 с НТП местен път и 000075 с НТП за местен път

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.