Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Уведомление за инвестиционно намерение на Петър Палаков, за изграждане на обект „Автосервиз и обществено обслужващи дейности – магазин за промишлени стоки
12.10.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА: 

              Засегнатото население за инвестиционно намерение на   Петър  Палаков,  за изграждане на обект „Автосервиз и обществено обслужващи дейности – магазин за промишлени стоки, склад за строителни материали, заложна къща и игрална зала“, като за целта се изготвя проект за изменение на ПУП-ПРЗ /промяна предназначението на земеделски земи/ на поземлен имот № 073034 в землището на с. Кърнаре, общ. Карлово, поземлен имот № 069025 по КВС на с. Кърнаре.