Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ КРАСИМИР ОВНАРОВ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:"ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ /АТЕЛИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ/" В ИМОТ ИД.№ 36498.336.22 В МЕСТНОСТТА "БАХЧА ДЕРЕ" ПО КККР НА ГР. КАРЛОВО, ОБЩ.КАРЛОВО.
09.10.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 УВЕДОМЯВА:

       Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Красимир Стоянов Овнаров за следното инвестиционно предложение изграждане на обект: “Обществено обслужване /Ателие за изработка на рекламни материали/”, в имот с идентификатор с ИД № 36498.336.22, местност “Бахча дере” по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово.