Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ 31.10.2018 г.
26.09.2018

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103 и 1104 взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.
 
О Б Я В Я В А:
 
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
 
І.1. Имот с идентификатор 36498.701.1768, с площ от 0,744 дка, местност “ЯСА ТЕПЕ”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих, шеста категория при начална тръжна цена – 3 000,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  300,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот с идентификатор 36498.704.167, с площ от 0,468 дка, местност “ЕНИ КОРИЯ”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид земеделска земя, девета категория при начална тръжна цена – 3 000,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  300,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот с идентификатор 36498.704.168, с площ от 0,475 дка, местност “ЕНИ КОРИЯ”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид земеделска земя, девета категория при начална тръжна цена – 3 000,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  300,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот с идентификатор 36498.704.169, с площ от 0,539 дка, местност “ЕНИ КОРИЯ”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид земеделска земя, девета категория при начална тръжна цена – 3 000,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  300,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.5. Имот с идентификатор 36498.706.1377, с площ от 0,494 дка, местност “МОГИЛАТА”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, шеста категория при начална тръжна цена – 4 555,00 лв., цена на тръжната документация – 45,55 лв., депозит за участие в търга в размер на  455,50 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.6. Имот с идентификатор 36498.706.1378, с площ от 0,359 дка, местност “МОГИЛАТА”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, шеста категория при начална тръжна цена – 3 310,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  331,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
І.7. Имот с идентификатор 36498.706.1379, с площ от 0,314 дка, местност “МОГИЛАТА”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, шеста категория при начална тръжна цена – 2 895,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  289,50 лв. Час на търга - 10:30 часа.
І.8. Имот с идентификатор 36498.706.1527, с площ от 0,554 дка, местност “МОГИЛАТА”, по КККР на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, шеста категория при начална тръжна цена – 5 110,00 лв., цена на тръжната документация – 51,10 лв., депозит за участие в търга в размер на  511,00 лв. Час на търга - 10:45 часа.
 
Търгът ще се проведе на 31.10.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 26.09.2018 г. до 26.10.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г.
 
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 08.11.2018 г. при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 01.11.2018 г. до 07.11.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.