Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
УВЕДОМЛЕНИЕ-ЯЕВ ООД
21.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:
 
Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Деньо Денев – Управител на “ЯЕВ” ООД , със седалище и адрес на управление гр. Карлово, общ. Карлово, ул. “Странджа” № 3 за следното инвестиционно намерение: Изграждане на обект “Спортно рекреационен комплекс с ЛПСОВ за 100екв.ж.”   в поземлен имот № 073034, местност “Ментишлиско” по КВС на с. Соколица, общ. Карлово.