Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителство, във връзка с подготовка на Община Карлово за кандидатстване по Мярка М 07, подмярка 7.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции".
15.05.2018
8:15-12:15/ 13:00-17:00