Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ - 30.05.2018 Г.
25.04.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №943; 944 и 945, взети с протокол №35 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.03.2018 год.
О Б Я В Я В А:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №054017, с площ от 3,681 дка, местност “БЯЛА РЕКА”, по КВС на землище с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета категория при начална тръжна цена – 1 880,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 188,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.2. Имот №137003, с площ от 0,791 дка, местност “НАД СЕЛОТО”, по КВС на землище с.Христо Даново, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна цена – 380,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 38,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.3. Имот №000460, с площ от 3,829 дка, местност “В РЕКАТА”, по КВС на землище с.Домлян, Община Карлово, по начин на трайно ползване трайни насаждения, пета категория при начална тръжна цена – 2 220,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 222,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
*Върху цената не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 30.05.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 25.04.2018 г. до 25.05.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 25.04.2018 г. до 28.05.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 25.04.2018 г. до 28.05.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 07.06.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 31.05.2018 г. до 06.06.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.