Потърсете в сайта

Конкурс за заемане на длъжността Директор на: ДГ “Гина Кунчева“ rи ДГ „Зорница”

Дата на публикуване: 28.06.2017 08:10
ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.90 и 91 от КТ и във връзка с чл.217, ал. 3 и ал. 5  от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед на Кмета на Община Карлово.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на:
1.    ДГ “Гина Кунчева“ – гр. Карлово, адрес: гр.  Карлово, ул. „Ген. Заимов” № 14
2.    ДГ „Зорница” – гр. Карлово, адрес: гр. Карлово, ул. „Добри Войвода” № 1
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно- управленска и финансова дейност в детската градина
II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността по смисъла на чл. 213, ал. 1, ал. 2,  от ЗПУО:
1.  Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
2. За заемане на длъжността "директор" на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж.
3. Да притежава професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, по следните професионални направления:
– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител;
– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител;
-професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;
-професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител;допълнителна квалификация: детски учител;
– професионално направление: теория и управление на образованието, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;
– професионално направление: педагогика на обучението по…., специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;
4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието – чл.215, ал.1, т.3
5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.
6. Трудовият договор на кандидата като директор на ДГ да не е прекратен на основание чл.330, ал.2, т.6 или чл. 328, ал.1, т.5 от КТ.
7. Да притежават умения за работа с компютър и документ удостоверяващ това.


III. Начин на провеждане на конкурса:
1.   Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи.
1.2. Представяне на пректопрограма за развитие на съответната детска градина за период от 3 години
1.3. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

ІV.  Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
1.    Академични компетентности -  свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор" на общинска детска градина).
2.     Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).
3.  Управление на ресурси - Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, притежава умения за разпределяне на отговорности и делегиране на правомощия за постигане целите на институцията
4. Комуникативни компетентности  - Умения за сформиране на екип и на работа в екип. Умения за работа с родители и други заинтересовани страни
5. Административни компетентности -  Познава и прилага нормативната уредба в областта на предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение, държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни документи, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите


V. Необходими документи за участие в конкурсa:
1.     Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Карлово, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.
2.       Документ за самоличност (копие)
3.    Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, ПКС (копия)
4.    Свидетелство за съдимост (в срок на валидност)
5.    Професионална автобиография.
6.    Документи за учителски стаж, трудова книжка (копие)
7.    Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в Психиатричен диспансер по местоживеене.
8.    План – програма за развитието на детското заведение за срок от три години.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

VІ. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават в деловодството на община Карлово, гише №1, адрес: гр. Карлово, ул.“Петко Събев“№1 в срок до 30 дни от публикуване на обявата , всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа. Лице за контакт – София Димитрова, главен експерт „Образование” в дирекция ХСД, тел. 0335/99584, 0899917916.