Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Административни услуги ДГ

Административната услуга в ДГ “Ана Козинарова“ град Клисура
28.01.2020
1. Наименование на административната услуга в ДГ “Ана Козинарова“ град Клисура.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование отдетска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването наиндивидуалния административен акт.- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт. Директорът на училището/детската градина4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалнияадминистративен акт, изисквания и необходими документи.За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование отдетска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не енеобходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по...

8:15-12:15/ 13:00-17:00