Потърсете в сайта

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” ОБЩИНА КАРЛОВО

Дата на публикуване: 19.06.2018 13:28
Н А Р Е  Д Б АЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  ОТ  „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”

ОБЩИНА КАРЛОВО

КАРЛОВО  - 2014 г 

Глава ІОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.1. С настоящата Наредба се уреждат реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж при Община Карлово.

            Чл.2. Домашният социален патронаж /ДСП/ е форма на дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността.Той представлява общинско звено, което се финансира от общинския бюджет и използва материална база, която е общинска собственост.

            Чл.3. ДСП извършва социални услуги на следните категории лица и семейства:

Ø      Лица, придобили право на пенсия;

Ø      лица с определена нетрудоспособност над 50%;

Ø      деца с увреждания.

Чл.4. Услугите по чл.3 са:

(1)   социални услуги, осъществявани по домовете на абонатите, които включват:

Ø      приготвяне и доставка на храна до дома на потребителя;

Ø      поддръжка на личната хигиена и хигиената в жилището на обслужваното  

лице;

Ø      помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;

Ø      оказване на битови услуги - закупуване на храна и продукти, медикаменти и вещи от първа необходимост със средства на абоната, заплащане на ел.енергия, вода, телефон и др.;

Ø      оказване на помощ и съдействие при изготвяне на документи за Дирекция ”Социално подпомагане”, общинска администрация, ТЕЛК, НЕЛК и др.;

Ø      съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица с увреждания;

Ø      съдействие при необходимост от гледане на възрастен или малко дете.

(2)   С решение на Общинския съвет при необходимост и съобразно  потребностите на населението Общината може да разкрива и/или предоставя и други видове социални услуги.

(3)    С решение на Общинския съвет, социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно или дългосрочно.

ГЛАВА  ІІ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

 

              Чл.5. Домашен социален патронаж се разкрива с Решение на Общински съвет при капацитет не по-малко от 60 /шестдесет/ места. Откритите заведения под посочения капацитет могат да съществуват като филиали.

               Чл.6.(1) Общинският съвет определя числения състав на “Домашен социален патронаж”, съобразно броя на ползвателите  и приетия стандарт за численост на персонала (на 10 абоната - 1 служител).

                        (2)За други видове социални услуги, съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 - числеността на персонала е съобразно решение на Общинския съвет

   Чл.7. Кметът на общината:

(1)   Назначава Управител на Домашния социален патронаж и определя  със Заповед неговите права и задължения.

(2)  Упълномощава Управителя да осъществява  методическо ръководство

   и контрол по изпълнение на качеството и количеството на услугите, предоставяни от    патронажа.

(3) Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и

служителите на патронажа.

(4) Утвърждава Правилник за дейността на Домашен социален патронаж, Правилник за вътрешния трудов ред и длъжностни характеристики на обслужващия персонал.

               Чл.8. Управителят на ДСП:

Ø      организира изпълнението на бюджета и се отчита на кмета на общината;

Ø      представлява бюджетното звено пред кмета;

Ø      управлява предоставеното имущество;

Ø      организира вътрешния контрол за финансово счетоводната дисциплина и използването на стоково-материалните запаси;

Ø      назначава и участва в комисии, социални анкети и комисии по домовете на обслужваните лица;

Ø      прави предложения за усъвършенстване на структурата и дейността на звеното.

 

ГЛАВА  ІІІКРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

 

               Чл.9.Услугите, предоставени от “Домашен социален патронаж” могат да се ползват от:

Ø      лица в нетрудоспособна възраст;

Ø      лица с трайно намалена работоспособност над 50%, определена от ТЕЛК, НЕЛК;

Ø      лица, придобили право на пенсия;

Ø      деца до 18 годишна възраст с увреждания;

Ø      лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват  жизнените си потребности или нямат близки, които да се грижат за тях;

Ø      не притежават сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или гледане.

               Чл.10. Самотните възрастни лица, ветераните от войните, военно-инвалидите,добили право на пенсия за военна инвалидност, съгласно Кодекса за социално осигуряване и лицата с увреждания с трайно намалена  работоспособност над 90%, определена от ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК, ползват с предимство услугите на “Домашен социален патронаж”.

                Чл.11. Когато “Домашен социален патронаж” има възможност за предоставяне на социални услуги на допълнителен брой лица извън тези по чл.8 Общинският съвет приема решение с което възлага предоставянето на тези услуги.

ГЛАВА ІV

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

Чл.12.(1) Лицата желаещи да ползват услугите на “Домашен социален патронаж” подават заявление-декларация по образец по настоящ адрес до доставчика на услугата - управителя на патронажа.

           (2) Към заявлението се прилагат:

1.      декларация по образец.

2.      медицинска характеристика по образец, издадена от личния лекар.

3.      лична карта за справка

4.      копие от експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК.

5.      копие за удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран или решение на ТЕЛК за военно-инвалид.

6.      договор за ползване на социални услуги.

              (3) При необходимост може да се изисква и предоставяне на други документи.

                Чл.13.(1) За всяка подадена молба се извършва доклад от социален работник до 5 работни дни, в който се описва мотивирано необходимостта от социални услуги за нуждаещото се лице.

     (2) В 7-дневен срок от представянето на социалния доклад се издава заповед, с която се разрешава или отказва  ползването на социалната услуга.

  (3) Заповедта по ал.2  се изпраща на лицето подало молбата в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

  (4) В 7-дневен срок  от влизането в сила на Заповедта по чл.13, ал.2, между ползвателя и доставчика се сключва договор за предоставяне на социалната услуга.

  (5) Отказът на управителя на патронажа за предоставяне на социални услуги се обжалва по реда на Закона за административно производство.

 Чл.14.(1) Лицата ползващи услугите предоставени от “Домашен социален патронаж” заплащат месечна такса, съгласно чл.28, ал.(1) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Карлово.

                  (2) За ползването на услугите по предоставяне на храна се заплаща такса, включваща реалната издръжка на едно лице, калкулирана от разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храна, консумираната ел.енергия, вода и други разходи по обслужването с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

                  (3) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.

                  (4) Ветераните от войните ползват намаление 30% от дължимата такса.

                  (5) При събирането на месечната такса се издава приходна квитанция на ползвателя на услугата.

                  (6) При смърт на абоната неиздължените  месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители в предвидените от Закона  случаи.

                  (7) Управителя на ДСП изготвя справка до 7-мо число на месеца следващ отчетния за броя на заетите и свободни места в ДСП.Справката се представя в общинска администрация.

                  Чл.15. Прекратяване предоставянето на услуги от домашен социален патронаж се извършва в следните случаи:

                       1.С изтичане срока на договора.

                        2.По желание на обслужваното лице , изразено чрез писмена молба до Управителя на ДСП.

                       3.При настаняване в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.

                        4.При смърт на обслужваното лице.

 

ГЛАВА VФИНАНСИРАНЕ

 

                   Чл.16.Дейността на “Домашен социален патронаж” се осъществява чрез финансиране от:

                        1.Бюджета на общината на базата на приети стандарти за издръжка на дейността му.

                        2.Дарения и хуманитарни помощи.

                        3.Съфинансиране от други доставчици на социални услуги.

                        4.Проекти, свързани с дейността му.

                    Чл.17. Управителят на ДСП изготвя месечен отчет за събраните и дължими такси на потребителите, който представя на кмета на общината.

                    Чл.18. Поддръжката и ремонтът на дълготрайните материални активи са извършват за сметка на общината в рамките на предвидения за Домашен социален патронаж бюджет.

ГЛАВА VІДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 1. Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот в обичайната домашна среда.

            § 2.“Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и на хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при хора с увреждания  и други битови услуги.

              §  3.”Личен доход” са всички  доходи на ползвателя с изключение на:

                  1. Добавка за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90% с определена чужда помощ.

                   2. Хуманитарните помощи.

                   3. Помощите определени с акт на министерския съвет.

                   4. Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии.

                    5. Получените социални помощи от Дирекция”Социално подпомагане”.

                   6. Допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75 или 80 г. възраст.

                  7. Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, както и добавките към пенсията на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на ООН.

ГЛАВА VІІ

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

                     § 1  Наредбата се издава на основание чл. 22, ал.2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация .Наредбата влиза в сила 14 дни след датата на приемането и публикуването в сайта на Община Карлово.

                      § 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Карлово и упълномощените от Кмета на общината лица.

          § 3. Наредбата  е  приета  с  Решение  № 1533,  взето  с  протокол  № 35  от  24. 04. 2014 година   на  Общински  съвет  -  Карлово .