Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Хотелиерство и ресторантьорство

Задължения на лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти съгласно закона за авторско право и сродните му права
26.07.2019
Задължения на лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти съгласно закона за авторско право и сродните му права

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и постепенно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване
05.07.2019
О Б Щ И Н А К А Р Л О В О Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и постепенно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване. Адресът на система е: https://esti.tourism.government.bg Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно...

Заповед № 119 от 14.02.2018 г относно прекратяване категоризацията на туристически обекти
21.02.2018
Заповед № 119 от 14.02.2018 г относно прекратяване категоризацията на туристически обекти

Прекатегоризация на туристически обекти за 2018г.
16.01.2018
ПРЕКАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ЗА 2018Г.   Община Карлово напомня на всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2011 година, че съгласно параграф 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн. В ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.), са длъжни да прекатегоризират обектите си през 2018г. Според измененията в Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г., безсрочната категоризация на туристическите обекти преминава в срочна с продължителност 5 години. Тази промяна е направена с цел повишаване качеството и уеднаквяване на предлаганите туристически услуги в туристическите обекти. ...

Изменение на Наредба за определяне на местните данъци и такси на община Карлово, съгласно решение №842 на общински съвет Карлово от 21.12.2017г.
16.01.2018
 НА  ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ/СТОПАНИСВАЩИ ЛИЦА НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №842 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ОТ 21.12.2017Г. Чл. 58, ал. 1 – Общинският съвет определя с наредбата размера на данъка за всяка нощувка в общината и категорията на местата за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили и клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, както следва: 1. категория...

Заповед № 228/21.02.2017 г. относно прекратяване на категория на туристически обекти
27.02.2017
Заповед № 228/21.02.2017 г. относно прекратяване на категория на туристически обекти

8:15-12:15/ 13:00-17:00