Потърсете в сайта

Програми ЕС25.11.2015
Работна група               за избор и приоритизиране на основни и резервни обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Карлово за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) Документи във връзка с работата на работната група: 1. Заповед за сформиране на работна група;2. Графика - зони за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване...

08.10.2014
                             ПРОЕКТИ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНА КАРЛОВО     Наименование на проекта Оперативна програма Обща стойност на проекта Съфинансиране /принос на Община Карлово/ 1. “Зелена и достъпна среда в град Карлово” Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” 4 999 960, 28 лв. от които 4 249 966, 24 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ Задължителен собствен финансов принос 249 998, 01 лв. 2. “Създаване на туристически комплекс “Старинно Карлово”” Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” 2 465 149,78 лв.,...

13.08.2012
  Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнението на проект за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово Ви молим да попълните следната анкета:   https://www.surveymonkey.com/s/ipgvr-karlovo   Инструкции за попълване на анкетата: • На въпросите се отговаря с: - кликване на кръгчето/квадратчето пред вашите отговори - записване на текста на отговора в очертаното поле. Пише се на кирилица. Размерът на полето не ограничава текста, т.е....

02.08.2012
Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП) Дата: 02.08.2012 г. Заем от Световна банка №: 7612 - BG Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване   1.Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване на легитимни плащания по договора за СМР...

26.07.2012
На 31 юли (вторник) 2012 г. от 17:00 ч. в зала “Васил Караиванов”, сградата на Община Карлово, ще бъде представен проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Проектът се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Целта на проекта...