Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Приеха Бюджета на община Карлово за 2020 година
13.02.2020

    На свое заседание, проведено в зала „Васил Караиванов“, общинските съветници приеха Бюджета на община Карлово за 2020 година.
Кметът д-р Емил Кабаиванов представи бюджетната рамка, която е в размер на 40 717 448 лв. и основните финансови параметри, с които общината ще осъществява своята дейност през настоящата година. „Бюджетът на община Карлово за 2020 година е балансиран, напълно реален и изпълним“, каза кметът при представянето му пред общинските съветници. Общият размер по приходната част е 40 717 448 лв., от които 26 150 411 са за делегирани от държавата дейности и 14 567 037 лв. - приходи от местни дейности. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 277 400 лв, с 10% по-висока от предходната година. В Бюджета е планирано 20,9 % от целевата субсидия за капиталови разходи да бъде изразходвана за град Карлово и 73,82% за населените маста от общината.
Приоритетите за 2020 година, на община Карлово, които посочи д-р Кабаиванов, са образование и социални дейности в това число култура, спорт, младежки дейности и домашен социален патронаж.
В началото на заседанието клетва положи новият общински съветник от листата на ДПС Емил Пехливанов. Той влиза на мястото на Мехмед Маджур, който почина внезапно.
     Съветниците приеха още Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г.
   Всички решения взети на днешното заседание на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Карлово в законоустановения срок.
8:15-12:15/ 13:00-17:00