Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
ОбС Карлово прие Правилник за дейността си през настоящия мандат
28.11.2019

       Общински съвет Карлово прие Правилник за организацията и дейността си, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през настоящия мандат. Решение за това бе взето на заседание, проведено на 28 ноември.

       С двама заместник-председатели на ОбС ще работи местният законодателен орган. Избрани бяха Анастасия Чолакова и Диана Стайкова. Освен тях, бяха гласувани съставите и председателите на постоянните комисии: ПК „Бюджет и финанси“ се оглавява от Бонка Карчева, ПК по „Стопанска и инвестиционна дейност и разпореждане и управление на общинско имущество“ – от Розалин Петков, ПК „Строителство, благоустройство, транспорт, съобщения, земеделие и гори“ е с председател Андон Андонов, ПК „Административни и правни въпроси“ – Тошко Стоев, ПК „Образование, култура, вероизповедания и наименования“ – Дарина Стеева, ПК „Здравеопазване, социални дейности и екология“ – Стоянка Делевска, ПК „Туризъм, спорт и младежки дейности“ – Веселин Божков и ПК „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ – Сребра Атанасова.

       На ноемврийското заседание на Общинския съвет бяха разгледани и гласувани докладни записки, свързани с определяне представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините; позиция на ОбС и даване на мандат за гласуване на представител на общината в насроченото за 17.12.2019г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК Пловдив и др.

       Приетите решения ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на община Карлово.

8:15-12:15/ 13:00-17:00