Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
ОВОС и ЕО
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО
30.01.2019
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/
ОБЩИНА КАРЛОВО

 

Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от  “МПИ” АД за: „Изкореняване и засаждане на розов масив, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на лозов масив в землището на с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив“.

Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 30.01.2019 г. до 14.02.2019 г. в сградата на Община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589 .

            Краен срок за изразяване на становища от заинтересувани лица- 14.02.2019 г.

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00