Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси

Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.06.2018 г.
11.06.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за следната длъжност:1. "Педиатър" - 1 бр.Заповед може да изтеглите от ТУКПротокол за допуснати и недопуснати кандидати

Конкурс за длъжността читалищен сектетар
17.05.2018

Провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово
15.05.2018
О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г. 1. Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 253 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:1.1. за в. ф. 34750 - Карлово, съгласно Приложение № 3;- 80- длъжности, от които 50 за Карлово и 30...

Провеждане на процудура по дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"
15.05.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище - Лятно училище 2" за следните длъжности:1. "Педагог" - 1 бр.2. Медиатор - 1 брЗаповед може да изтеглите от ТУКПротокол за допуснати и недопуснати кандидатиОкончателен протокол

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов – Карлово” ЕООД.
08.05.2018
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е    № 970/26.04.2018 година    І. На основание чл.137, ал.1, т.5 и чл.142, ал.2 от Търговския закон и чл.34, ал.1 и ал.3 от Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Карлово и Наредба № 9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за...

Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 24.04.2018 г.
24.04.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за следната длъжност:1. "Педиатър" - 1 бр.Заповед може да изтеглите от ТУКПротокол за допуснати и недопуснати кандидати

Предстоящи събития
Времето в Карлово