Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Декларации от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Дата Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 Заличена
2 Мария Топчийска Старши специалист 01.06.2018  Декларация  
3 Мария Филипова Главен специалист 04.10.2018 Декларация  
4 Цветина Захарлиева Главен специалист 04.10.2018 Декларация  
5 Райна Минчева Старши специалист 08.10.2018 Декларация  
6 Ренета Филипова Главен специалист 15.10.2018 Декларация  
7 Димитрина Николова ВрИД Директор 05.11.2018 Декларация  
8 Тодорина Генова Старши специалист 05.11.2018 Декларация  
9 Лиляна 
Атанасова-Тилова
Началник отдел 07.11.2018 Декларация  
10 Пенка Петрова Старши специалист 13.12.2018 Декларация  
11 Христо Стоянов Старши специалист 12.12.2018 Декларация  
12 Цветина Захарлиева Главен специалист 12.12.2018   Декларация
13 Иван Балабанов Старши специалист 11.02.2019 Декларация  
14 Райна Минчева Старши специалист 26.02.2019   Декларация
15 Иван Банов Старши специалист 02.04.2019 Декларация  
16 Галина Георгиева Старши специалист 13.05.2019 Декларация  
17 Теодора Илиева-Пенчева Главен специалист 15.05.2019 Декларация  
18 Георги Писанов Старши специалист 20.06.2019 Декларация  
19 Мариела Брадова Старши специалист 16.07.2019 Декларация  
20 Лидия Делева ВРИД Директор 25.07.2019 Декларация  
21 Михаела Айшинова Главен специалист 23.08.2019 Декларация  
22 Моника Кръстева Главен специалист 01.10.2019 Декларация  
23 Радка Банкова Главен специалист 12.11.2019 Дакларация  
24 Николай Цветков Заместник кмет 15.12.2019 Декларация  
25 Стойна Перчева-Стойнова Старши специалист 02.12.2019 Декларация  
26 Емилия Делчева Старши специалист 02.12.2019 Декларация  
27 Боряна Николова Старши специалист 03.01.2020 Декларация  
28 Мая Колева Директор ОДЯ 27.01.2020 Декларация  
  Маргарита Петрова Главен специалист 05.02.2020 Декларация  


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество
на Община Карлово
вх. № Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия на служителя Дата Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Веселка Сотирова 22.5.2018 Директор на дирекция Декларация  
2 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Йордан Халаджов 22.5.2018 Началник на отдел Декларация  
3 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Нанева 22.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
4 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Перчева 25.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
5 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Михаил Фурнаджиев 28.5.2018 Главен специалист Декларация  
6 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Залиличена
7 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Даниела Иглева 28.5.2018 Началник на сектор  Декларация  
8 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганка Дечева 28.5.2018 Главен ксперт  Декларация  
9 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Стефанова 28.5.2018 Главен специалист Декларацияк  
10 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
11 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Колев 29.5.2018 Старши експерт Декларация  
12 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Бичева 29.5.2018 Главен специалист Декларация  
13 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Арабаджиева 29.5.2018 Старши специалист Декларация  
14 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Найденова 29.5.2018 Директор на дирекция Декларация  
15 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Манчев 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
16 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Христова 30.5.2018 Старши специалист Декларация  
17 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Весела Сотирова 30.5.2018 Директор звено "Инспекторат" Декларация  
18 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана Бошева 30.5.2018 Ръководител звено "Вътрешен одит" Декларация  
19 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мариана Грамова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Декларация  
20 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня Маринова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Декларация  
21 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Александър Маринов 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
22 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа Бончева 30.5.2018 Главен специалист Декларация  
23 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Матьо Писачев 30.5.2018 Началник на отдел Декларация  
24 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодор Обрейков 30.5.2018 Младши експерт Декларация  
25 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена    
26 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ася Иванова 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
27 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галина Костадинова 30.5.2018 Старши специалист Декларация  
28 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Христова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
29 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мима  Петкова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
30 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя Алексиева - Стойнова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
31 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганка Ковачева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
32 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка Князова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
33 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Трифонов 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
34 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тихомир Стайков 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
35 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Панева -Нанева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
36 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Евгения Христова 31.5.2018 Финансов контрольор Декларация  
37 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Христова 31.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
38 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павел Павлов 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
39 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Донкова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
40 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня Начева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
41 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
42 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Николова 31.5.2018 Главен специалист Декларация  
43 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовеста Миткова 31.5.2018 Главен специалист Декларация  
44 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
45 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличен    
46 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена Ненова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
47 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
48 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Инна Дапкова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
49 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Моллова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
50 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Стоянова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
51 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа Миткова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
52 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Вилиана Димитрова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
53 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емил Андонов 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
54 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Рашков 1.6.2018 Директор на Художествена галерия Декларация  
55 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Бангеев 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
56 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Дамянов 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
57 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Милена Гаджева 1.6.2018 Старши юрисконсулт Декларация  
58 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емилия Колева - Грамова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
59 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена    
60 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гюлюш Панджикова 4.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
61 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Дамянка Кръстева 4.6.2018 Старши специалист Декларация  
62 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Антон Нончев 4.6.2018 Главен експерт Декларация  
63 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Михайлова 4.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
64 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мирослава Костова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
65 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борислава Симеонова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
66 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николина Тодорова 4.6.2018 Главен експерт Декларация  
67 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галя Даулска  4.6.2018 Старши специалист Декларация  
68 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора Чобанова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
69 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Велина Чанг - Мутавчийска 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
70 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Балабанова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
71 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Венцислав Иванов 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
72 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невена Дамянова 5.6.2018 Старши специалист Декларация  
73 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Цанкова 5.6.2018 Старши специалист Декларация  
74 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирина Христова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
75 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анета Ченкова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
76 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Людмила Гюрова 5.6.2018 Началник на отдел Декларация  
77 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лалка Тахчиева 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
78 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ива Вълчановска 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
79 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Йонева 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
80 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя Мачева 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
81 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Екатерина Маринова 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
82 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Бочев 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
83 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Димовска 6.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
84 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донна Иванова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
85 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели Минчева 6.6.2018 Главен експерт Декларация  
86 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Каравасилева 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
87 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деляна Дамянова 6.6.2018 Сарши специалист Декларация  
88 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росен Стоичков 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
89 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодорка Павлова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
90 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка Зеленгорова 6.6.2018 Главен ескперт Декларация  
91 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена Петрова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
92 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цвета Станева 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
93 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефан Стефанов 6.6.2018 Секретар на община Декларация  
94 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Калина Шабанова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
95 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Макавей Маринов 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
96 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветана Метаксинова 6.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
97 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гинка Лалова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
98 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Велкова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
99 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
100 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Тянчева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
101 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Кузманов 7.6.2018 Началник на отдел Декларация  
102 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана Семкова 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
103 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Попова 7.6.2018 Старши юрисконсулт Декларация  
104 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
105 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стоян Иванов 7.6.2018 Директор на музей Декларация  
106 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стоянка Тодорова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
107 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Видка Петрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
108 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
109 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Янка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
110 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Спаска Петкова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
111 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Хубена Русинова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
112 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невена Ташева 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
113 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
114 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Урумова 7.6.2018 Кметски наместник Декларация  
115 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Грошева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
116 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Слави Джалъзов 7.6.2018 Началник на отдел Декларация  
117 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деспа Ненова 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
118 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Адриана Дойкова 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
119 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Митева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
120 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
121 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Ганевска 7.6.2018 Старши специалист Декларация  
122 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Юнаков 7.6.2018 Управител Медицински център Декларация  
123 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена    
124 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Румяна Димова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
125 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борис  Войняговски 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
126 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галя Мартинчева 8.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
127 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
128 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Милена Ковачева 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
129 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мима Карабалийска 8.6.2018 Старши експерт Декларация  
130 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ангелина Колева 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
131 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Красен Краев 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
132 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели Кобатова 8.6.2018 Старши експерт Декларация  
133 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена 
134 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Константин Коев 8.6.2018 Директор на ДПЛУИ - Баня Декларация  
135   Заличена    
136 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Чолакова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
137 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка Колева 8.6.2018 Управител на общински стол Декларация  
138 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недялка Савова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
139 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
140 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Лилова 8.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
141 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павлена Станева 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
142 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ана Вълева 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
143 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитрия Лисичева 8.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
144 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недка Шуменска 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
145 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Снежанка Христова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
146 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовесна Ковачка 8.6.2018 Старши специалист Декларация  
147 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деана Доралийска 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
148 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стела Воронова 8.6.2018 Начланик на сектор Декларация  
149   Заличена    
150 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Дочев 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
151 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Деянова 8.6.2018 Директор на музей Декларация  
152 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нина Друнева 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
153 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Каменова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
154 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Митова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
155 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Топчийска 11.6.2018 Старши специалист Декларация  
156 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Люба Малешкова 24.7.2018 Началник на отдел Декларация  
157 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Радостина Баталова 16.08.2018 Началник на сектор Декларация  
158 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Филипова 18.10.2018 Главен специалист Декларация  
159 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветина Захарлиева 31.10.2018 Главен специалист Декларация  
160 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитрина Николова 05.11.2018 Директор Декларация  
161 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Райна Минчева 06.11.2018 Старши специалист Декларация  
 162 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна    Ренета Филипова  06.11.2018  Главен специалист  Декларация  
163 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Лиляна Атанасова-Тилова 07.11.2018 Началник отдел Декларация  
164 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна   Тодорина Генова 14.11.2018 Старши специалист Декларация  
165 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Цвета Манова 13.12.2018 Главен Специалист Декларация  
166 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Пенка Петрова 12.12.2018 Старши специалист Декларация  
167 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо Стоянов 17.12.2018 Старши специалист Декларация  
168 чл. 35 ал. 1 т. 4 Цветина Захарлиева 17.12.2018 Главен специалист   Декларация
169 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Балабанов 26.02.2019 Старши специалист Декларация  
170 чл. 35 ал. 1 т. 4 Райна Минчева 26.02.2019 Старши специалист   Декларация
171 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надежда Видолова 07.03.2019 Старши специалист Декларация  
172 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Банов 02.04.2019 Старши специалист Декларация  
317 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галина Георгиева 16.05.2019  Главен специалист  Декларация  
319 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора Илиева-Пенчева 07.06.2019  Главен специалист Декларация  
320 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Георги Писанов 20.06.2019 Старши специалист Декларация  
321 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мариела Брадова 16.07.2019 Старши счетоводител Декларация  
322 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Айля Хаджъ-Макак 17.07.2019 Старши счетоводител Декларация  
323 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лидия Делева 25.07.2019 ВРИД Директор Декларация  
324 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росица Богданова 30.07.2019 Главен специалист Декларация  
325 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Михаела Айшинова 23.08.2019 Главен специалист Декларация  
326 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Моника Кръстева 01.10.2019 Главен специалист Декларация  
327 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Златка Калчева 14.10.2019 Главен специалист Декларация  
 328 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Радка Банкова  12.11.2019 Главен специалист Дакларация  
329 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Стойна Перчева-Стойнова 02.12.2019 Старши специалист Декларация  
330 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емилия Делчева 10.12.2019 Старши специалист Декларация  
331 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Зорница Иванова 02.01.2020 Старши ескперт Декларация  
332 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Видка Мандраджиева 03.01.2020 Старши специалист Декларация  
333 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Боряна Николова 03.01.2020 Старши специалист Декларация  
334 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мая Колева 27.01.2020 Директор на ОДЯ Декларация  
335 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Маргарита Петрова 05.02.2020 Главен специалист Декларация  

 
8:15-12:15/ 13:00-17:00