Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Предстояща сесия
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
П О К А Н А
На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на 24.04.2019 година / СРЯДА / от 10,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински съвет Карлово при следния

П Р О Е К Т З А
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Полагане на клетва от избран временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Калофер.

2. Докладна записка
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на Община Карлово.
Докладва: г-н Доньо Тодоров Тодоров –
Общински съветник от ПП „ГЕРБ”
в Общински съвет Карлово

3. Докладна записка
Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Карлово за 2019 – 2020 г.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

4. Докладна записка
Относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Карлово за 2020 г.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

5. Докладна записка
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за обект: Електропровод за захранване на поземлени имоти с номера 142059 и 142060, местност „Горен Кошелан” по КВС , землище с. Розино, община Карлово, област Пловдив.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

6. Докладна записка
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за обект: Пътна връзка за транспортен достъп към ПИ № 142059 и № 142060, местност „Горен Кошелан”, с. Розино, община Карлово, област Пловдив.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

7. Докладна записка
Относно: Предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 36498.57.11 в местността „Чакъла“ по КККР на гр. Карлово и промяна предназначението на част с площ 0.396 дка от имот с идентификатор 36498.344.359 – прилежащ полски път с отреждане за инженерна инфраструктура.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

8. Докладна записка
Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за разделяне на поземлен имот № 000356 в местността „Боаза” по КВС на с. Васил Левски, съгласно приложено предложение за изменение на КВС за масив 33, местност „Боаза” в землището на с. Васил Левски.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

9. Докладна записка
Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за разделяне на поземлен имот № 000137 в местността „Горните ливади” в землището на с. Дъбене.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

10. Докладна записка
Относно: Отмяна на Решение № 851, взето с протокол № 31 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 21.12.2017 г.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

11. Докладна записка
Относно: Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. и определяне на цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител, за продажба без търг на сграда – трафопост, находяща се в ПИ 075074, м. „Берекова воденица”, землище гр. Баня.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

12. Докладна записка
Относно: Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. и определяне на начална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител, за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четири/ – общ., с площ 705/седемстотин и пет/ кв. м., кв. 27 /двадесет и седем/, по застроителен и регулационен план /ЗРП/ на с. Христо Даново.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

13. Докладна записка
Относно: Определяне на начална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител, за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /едно/ - център за социални дейности, с площ 8 740 кв. м., кв. 70 /седемдесет/, по застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Калофер, ведно с находящата се в него сграда с разгъната застроена площ 4 695 кв. м..
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

14. Докладна записка
Относно: Определяне на пазарна цена и начална тръжна цена, въз основа на актуализирана пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, за учредяване право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот с идентификатор 36498.504.1677 по КККР /кадастрана карта и кадастрални регистри/ - Карлово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІІІ /три/ - паркинги и гаражи, кв.26 /двадесет и шест/, ул. «Меден дол», гр. Карлово.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

15. Докладна записка
Относно: Изкупуване право на собственост върху урегулиран поземлен имот VІІІ /осем/ - за обществено обслужване, кв. 75 /седемдесет и пет/ по застроително – регулационния план на гр. Баня.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

16. Докладна записка
Относно: Продажба, чрез търг с тайно наддаване на 2 броя фуражомелки за груби фуражи, находящи се в сграда – мелница, построена в ПИ № 000137, м. „Горните ливади”, землище с. Дъбене.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

17. Докладна записка
Относно: Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., отдаване под наем на поземлен имот № 099141 в местността „ПЛАТИФУНЯ” по Картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Дъбене и определяне на начална тръжна наемна цена, въз основа на пазарна стойност на годишен наем.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

18. Докладна записка
Относно: Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., отдаване под наем на поземлен имот № 133096 в местността „АДЪТА” по Картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Дъбене и определяне на начална тръжна наемна цена, въз основа на пазарна стойност на годишен наем.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

19. Докладна записка
Относно: Предоставяне на поземлен имот с проектен номер 490008 /част от имот № 490007/ в местността „Бялата вода” по картата на възстановената собственост на гр. Клисура, по вид собственост земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

20. Докладна записка
Относно: Предоставяне на поземлен имот с проектен номер 200622 /част от имот № 200584/ в местността „Стайчина могила” по картата на възстановената собственост на гр. Калофер, по вид собственост земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

21. Докладна записка
Относно: Размера на изплатените през месец Март 2019 г. просрочени задължения към доставчици.
Докладва: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово
22. Питания към Кмета на Община Карлово – д-р Емил Кабаиванов от Общински съветници – инж. Манол Манолов и г-н Пламен Славов;
инж. Теодор Шойлеков
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово