Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Предстояща сесия
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -   К А Р Л О В О
 
П     О     К     А     Н     А
 

              На  основание  чл. 25, т. 1  и т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   свиквам     общинските     съветници     на   25.10.2018 година  /ЧЕТВЪРТЪК/  от  10,00 часа  в  зала  “Васил Караиванов” за провеждане на  заседание   на   Общински   съвет   Карлово  при   следния


ДНЕВЕН РЕД.