Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предстояща сесия

На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, свиквам общинските
съветници на 10.12.2019 година / ВТОРНИК / от 17,00 часа в
зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински
съвет Карлово при следния
  следния дневен ред