Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Инвестиционно намерение на Иван Стефанов
23.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:       Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Иван Стефанов  за следното инвестиционно предложение -    Създаване на УПИ 093030-жилищно строителство за поземлен имот №093030 в местност “Ментишлиско” в землище на с. Соколица , общ. Карлово.

Инвестиционно намерение от БОНКА АТАНАСОВА за: „Животновъден обект – овчарник“
21.01.2019
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от БОНКА АТАНАСОВА за: „Животновъден обект – овчарник“ на територията на УПИ 6 с  площ 4130 кв.м. (бивш телчарник), по плана на Стопански двор в регулация на град Клисура, общ. Карлово. Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 18.01.2019 г....

Инвестиционно предложение – „Ферма за овце до 1000 броя и обслужващи сгради“
15.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 95, ал. 1  от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА:         Засегнатото население за постъпило в РИОСВ Пловдив уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОВОС 2997/19.12.18 г. за следното инвестиционно предложение – „Ферма за овце до 1000 броя и обслужващи сгради“ в поземлен имот № 045096, землището на с. Васил Левски, община Карлово, обл. Пловдив.

Инвестиционно намерение на „В и К“ - 3
14.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:           Засегнатото население за инвестиционно намерение на „В и К“ ЕООД за следното инвестиционно предложение - “Водовземане  от каптирани естествени извори Коджа дере № 1, 2 3 3 и „Пръскалото“, в землището на с. Христо Даново . КЕИ ще  обслужват  питейно-битови нужди на гр. Сопот, с. Иганово, с. Христо Даново и с. Столетово.

Инвестиционно намерение на „В и К“ ЕООД - 2
14.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:            Засегнатото население за инвестиционно намерение на „В и К“ ЕООД за следното инвестиционно предложение - “Водовземане от 26 броя съществуващи шахтови кладенци по поречието на река Стряма, разпределени 21 броя на ВПС „СТРЯМА“ и 5 броя на  ВПС „СТОЛЕТОВО“. Шахтовите кладенци ще обслужват  питейно-битови нужди на гр. Сопот, с. Анево, с. Московец и площадките на ВМЗ ЕАД.  

Инвестиционно намерение на „В и К“ ЕООД
14.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:           Засегнатото население за инвестиционно намерение на „В и К“ ЕООД за следното инвестиционно предложение - “Водовземане от съществуващо водохващане от р. Дамлъ дере в горски фонд на 658,90 м височина в землището на с. Христо Даново и с. Розино. Водохващането  обслужва  питейно-битови нужди на гр. Сопот, с. Иганово, с. Христо Даново и с. Столетово.