Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере
23.07.2019