Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №325026, №325027, №325033, №325035, №325040, №325050, №325053, №325057, №325062, №325073,
26.06.2019
 О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447 и 1448, взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.
 
О Б Я В Я В А:

І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:

І.1.Имот №325026, с площ от 38,018 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 836,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 41,80 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 836,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.

І.2.Имот №325027, с площ от 42,095 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 992,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 49,60 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 992,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.

І.3.Имот №325033, с площ от 11,897 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 262,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 262,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.

І.4.Имот №325035, с площ от 17,526 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 386,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 386,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.

І.5.Имот №325040, с площ от 13,948 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 307,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 307,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.

І.6.Имот №325050, с площ от 14,529 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 320,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 320,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.

І.7.Имот №325053, с площ от 97,340 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 2 141,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 107,05 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 2 141,00 лв. Час на търга - 10:30часа.

І.8.Имот №325057, с площ от 37,142 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 817,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 40,85 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 817,00 лв. Час на търга - 10:45 часа.

І.9.Имот №325062, с площ от 10,280 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 226,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 226,00 лв. Час на търга - 11:00 часа.

І.10.Имот №325073, с площ от 48,696 дка, местност “Белината” по КВС на с.Слатина, Община Карлово, по начин на трайно ползване индустр.култура, десета категория при начална тръжна наемна цена 1 071,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 53,55 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 1 071,00 лв. Час на търга - 11:15 часа.

*Върху наемната цена не се начислява ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 31.07.2019 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.

Всеки работен ден от 26.06.2019 г. до 26.07.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.

Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.

Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г.

Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 08.08.2019 г. при същите условия.

Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 01.08.2019 г. до 07.08.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа.

Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.