Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Имоти с идентификатор №099141, №133096, №428017, №078067,
26.06.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения № 1402 и 1403, взети с протокол №57 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.04.2019 год. и Решения № 1437 и 1438, взети с протокол №58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.05.2019 год.
 
О Б Я В Я В А:

І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:

І.1.Имот №099141, с площ от 12,101 дка, местност “Платифуня” по КВС на с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна наемна цена 351,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 10 стопански години в размер на 351,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.

І.2.Имот №133096, с площ от 17,810 дка, местност “Адъта” по КВС на с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна наемна цена 516,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 51,60 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 10 стопански години в размер на 516,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.

І.3.Имот №428017, с площ от 156,093 дка, местност “Дълбоки дол” по КВС на гр.Клисура, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставена нива, десета категория при начална тръжна наемна цена 2966,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 148,30 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 2966,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.

І.4.Имот №078067, с площ от 3,059 дка, местност “Гърдова кория” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване посевна площ, осма категория при начална тръжна наемна цена 80,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 80,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.

*Върху наемната цена не се начислява ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 30.07.2019 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.

Всеки работен ден от 26.06.2019 г. до 26.07.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.

Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.

Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г.

 

Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 07.08.2019 г. при същите условия.

Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 31.07.2019 г. до 06.08.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа.

Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.