Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
„МЕДИКО–ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1- КАРЛОВО”ЕООД , в ликвидация гр.Карлово, ул.”Ген.Скобелев” 2
24.06.2019
„МЕДИКО–ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1-
КАРЛОВО”ЕООД , в ликвидация
гр.Карлово, ул.”Ген.Скобелев” 2
Р Е Ш Е Н И Е No.1 / 24.юни.2019 год.
на ликвидатора за провеждане на търг за продажба на употребявани движими вещи, собственост на дружеството
На основание чл.268 от ТЗ ,при спазване на условията на раздел II на Наредбата за реда и придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост и в изпълнение на Решение № 996 от 31.05.2018г. на Общински съвет – Карлово,
Р Е Ш И Х :

1.Откривам процедура по продажба на употребявани ДМА( движими вещи), собственост на „Медико-техническа лаборатория 1 -Карлово”ЕООД - в ликвидация , чрез търг с тайно наддаване
2.Началните цени са определени от лицензиран оценител. Стъпката на наддаване е в размер на 10% от определената начална цена.
3. Вид на търга : Търг с тайно наддаване при открито заседание на назначената по процедурата тръжна комисия.
4. Дата, място и час на провеждане на търга : Търга ще се проведе на 26.07 2019 г.(петък) от 10.00 часа в сградата на Община Карлово, ул.”Петко Събев ”№1.
5.Повторен търг за незакупени вещи ще се проведе на 09.08.2019г. от 10.00 часа в сградата на Община Карлово, при същите условия.Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват без да е необходимо да купуват повторно тръжна документация
6.Цената на тръжната документация е в размер на 20.00(двадесет)лева, без ДДС, тъй като дружеството не е регистрирано лице по ЗДДС.Документите се закупуват всеки ден от 09.00 до 16.00 часа в сградата на дружеството на ул.”Генерал Скобелев”№2 Карлово / на територията на Общинската Болница /.
7.Оглед на вещите, предмет на търга, може да се направи от 10.00 до 16.00 часа ,всеки работен ден в сградата на Лабораторията след представяне на


документ за закупена тръжна документация.Последен ден за оглед – 24.07.2019 г.
8.Депозита за участие в търга се внася по банковата сметка на „Медико-техническа лаборатория 1 – Карлово” ЕООД – в ликвидация, в клона на ПИБ – Карлово.
9.Краен срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на 25.07.2019 г. в сградата на дружеството.Документите се представят в отделен и запечатан непрозрачен плик, върху който се поставя входящ номер от входящия регистър на „Медико-техническа лаборатория 1-Карлово” ЕООД.
10.Спечелилите участници са длъжни в срок от седем календарни дни да внесат остатъка по посочената в тръжната документация сметка.При неспазване на срока губят сумата на депозита.
С всеки спечелил участник се сключва договор и се издава фактура.
11. Всички разходи за участие в търга, в това число и разходите по демонтаж( ако е необходим ),получаване,натоварване и транспортиране на вещите е за сметка на определените купувачи.Ликвидатор:
/Емил Мартинчев /