Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Търг месец юли
24.06.2019
  О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О
О Б Я В А

 

          На основание: чл. 14, ал. 2, чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: №№1427/30.05.2019 г.; 1399/24.04.2019 г.; 1425/30.05.2019 г.; 1424/30.05.2019 г.; 1426/30.05.2019 г.; 1428/30.05.2019 г.; 1429/30.05.2019 г.;  1431/30.05.2019 г.; 1432/30.05.2019 г.; 1430/30.05.2019 г.;  и №1406/24.04.2019 г.

ОБЯВЯВАМ :

І.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:

 1. Помещение за стоматологична дейност №2, с полезна площ 21 кв.м., находящо се в сградата на Основно училище Райно Попович -гр. Карлово, построено в ПИ с ИД 36498.504.1174 по КККР-Карлово, за който е отреден УПИ ХІІ-1174, кв.35а по ЗРП на гр. Карлово, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 100.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 120 .00 лв., депозит за участие в търга в размер на 300.00 лв.

Условия за участие в търга за отдаване под наем на помещение №2 за стоматологична дейност:

-Кандидатите следва да са лечебни заведения за извън болнична помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за лечебните заведения - амбулатории за специализирана помощ  по дентална медицина.

-На кандидатите да не са отнети правата за упражняване на дентална дейност.

-Лицата, представляващи кандидата, да не са осъждани за престъпления от общ характер.

ІІ. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за:

 1. Построяване на 4 бр. гаражи с номера 7, 8, 21 и 22, със застроена площ на всяко петно 22.20 кв.м., съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.503.2005 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ VІІ-групово жилищно строителство, кв. 103, ул. “Дъбенско шосе” по ЗРП на гр. Карлово. Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1332.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 133.20 лв.
 2. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.504.1677 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ ІІІ-паркинги и гаражи, кв. 26 по ЗРП на гр. Карлово, както следва:

2.1. V-та група-3 бр. гаражни петна с номера 1, 3 и 4, със застроена площ  19.2 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1344.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 134.40 лв.

2.2. VІ-та група-3 бр. гаражни петна с номера от 1, 2 и 3, със застроена площ  18.96 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1327.20 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 132.72 лв.

2.3. VІІ-ма група - 1 бр. гаражно петно с номер 1 , със застроена площ  19.2 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1344.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 134.40 лв. 

ІІІ. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1569.1.13, с площ 106 кв.м., находящ се в ПИ с ИД 36498.504.1569 по КККР- Карлово, бул. „Освобождение” №41, бивш телевизионин сервиз и аптека, идентичен с УПИ ХХІІІ-3204,  кв. 1, по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 41 800.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 418.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер  4 180.00 лв.
 2. Поземлен имот с идентификатор 36498.503.2422, с площ 672 кв.м., по КККР- Карлово, ул. „Ганьо Маджареца”, идентичен с УПИ ІV-2616, кв. 53 д по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 42 120.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 421.20 лв., депозит за участие в търга в размер  4 212.00 лв.
 3. УПИ ХVІІІ-1104, кв. 75,  гр. Калофер,  с площ 660 кв.м.,  първоначална  тръжна  цена     13 960 .00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 139.60 лв.,  депозит за участие в търга в размер   1 390.00 лв.
 4. УПИ VІІІ -снс, с площ 870 кв.м., кв. 3, по ЗРП на с. Иганово, първоначална тръжна цена 4 390.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 43.90 лв., депозит за участие в търга в размер   439.00 лв.
 5. УПИ ХІV -апк, с площ 1337 кв.м., кв. 7, по ЗРП на с. Московец, първоначална тръжна цена 5 990.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 59.90 лв., депозит за участие в търга в размер   599.00 лв.
 6. Поземлен имот №222 с площ 205 кв.м., попадащ в НУПИ І -църква, кв. 22 по ЗРП на с. Столетово, първоначална тръжна цена 1 370.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер   137.00 лв.
 7. УПИ V-192, с площ 620 кв.м., кв. 24 по ЗРП на с. Христо Даново, първоначална тръжна цена 3 828.50 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 38.29 лв., депозит за участие в търга в размер  382.85 лв.

ІV. Продажба на движими вещи чрез публичен търг с тайно наддаване на:

 1. 200 000 м. открит многожичен алуминиев проводник, тип АС, с размери на напречното сечение S -16; 25; 35 и 50 кв.мм., първоначална тръжна цена общо 2.14 лв./кг. проводник без ДДС, от които за алуминий 1.88 лв./кг., за стомана 0.26 лв./кг. , цена на тръжната документация – 323.00 лв., депозит за участие в търга в размер  3250.00 лв.
 2. 8 500 бр.осветителни тела, от които 4 400 бр. натриеви XL, 2 100 бр. РL-36,55 w и 2 000 бр. РL-18 w, първоначална тръжна цена 0,095 лв./кг. осветителни тела без ДДС за трите вида, цена на тръжната документация – 36.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер  292.00 лв.

Условия за продажба  гореописаните вещи:

-Право да участват в търга имат фирми, които притежават разрешение за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

-След провеждане на публичния търг, се назначава комисия от кметът на Община Карлово, за предаване на проводниците и осветителните тела на купувачите с приемо-предавателен протокол, след прецизно претегляне по достигнатите на търга цени за килограм.

-При предаването на вещите се връчва на купувача сертификат за произхода, съгласно Приложение №6 към чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за  всички общински имоти от настоящата обява, с изключение на учреденото право на строеж за построяване на гаражи в раздел ІІ, сградата от раздел ІІІ, т. 1  и вещите от раздел ІV, т. 1 и 2.

Търгът ще се проведе на 29.07.2019 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 17.07.2019 г. до 25.07.2019 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 25.07.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 15.00 часа на 26.07.2019 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN: BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел  „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово. 

Повторен търг за неспечелени обекти и вещи ще се проведе на 07.08.2019 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 30.07.2019 г. до 05.08.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 15.00 часа на 06.08.2019 г.